ഓരോ ജില്ലയിലെയും ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ , അന്തേവാസികൾ, കുടുംബങ്ങൾ

തിരുവനന്തപുരം: ഓരോ ജില്ലയിലെയും ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ , അന്തേവാസികൾ, കുടുംബങ്ങൾ എന്നീ ക്രമത്തിൽ

തിരുവന: ഇല്ല.
കൊല്ലം-1, 8, 3
പത്തനം 85, 2586 പേർ, 256 കുടുംബങ്ങൾ
ആലപ്പുഴ 26, 833, 226

കോട്ടയം 132, 3232, 990

ഇടുക്കി 21, 624, 183

എറണാകുളം 34, 1088, 342

തൃശൂർ 20, 314, 92

പാലക്കാട് 14, 397, 128

മലപ്പുറം 17, 876, 255

കോഴിക്കോട് 25. 522. 166

വയനാട് 72, 3726 1070

കണ്ണൂർ. o7. 60. 09

കാസർഗോഡ് 5. 180. 31