നവകേരള നിർമാണം: ലോകബാങ്കിൽ നിന്ന് 1750 കോടി രൂപയുടെ വായ്‌പ കേരളത്തിന്

മഹാപ്രളയം തകർത്ത കേരളത്തെ പുനർനിർമിക്കാൻ സർക്കാറിന് ലോക ബാങ്കിന്റെ സഹായം. പുനർനിർമ്മാണ സഹായത്തിന്റെ ആദ്യഗഡുവായി ലോക ബാങ്ക് 25 കോടി ഡോളർ അഥായത്‌ ഏകദേശം 1750 കോടി രൂപ വികസന വായ്പ നൽകാൻ ധാരണയായിരിക്കുകയാണ്. വായ്പ അനുവദിക്കുന്ന രാജ്യത്തിന്റെ പരമാധികാരം അംഗീകരിച്ചാണു ലോകബാങ്ക് വായ്പകൾ നൽകുന്നത്. പുനർനിർമാണത്തിനു സഹായം വേണ്ട നാലു മേഖലകൾ കേരള സർക്കാരാണു നിർദേശിച്ചത്.

കേരളത്തിനു പ്രളയാനന്തര ലോക ബാങ്ക് പ്രതിനിധികൾ സംസ്ഥാനത്തു നടത്തിയ പഠനം, റീബിൽഡ് കേരള ഇനിഷ്യേറ്റീവിന്റെയും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെയും പ്രതിനിധികളുമായി നടത്തിയ ചർച്ചകൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മേഖലകൾ തീരുമാനിച്ചു തുക നിശ്ചയിച്ചത്. ജലവിതരണം, ജലസേചനം, അഴുക്കുചാൽ പദ്ധതികൾ, കൃഷി എന്നീ മേഖലകൾക്കായാണു സഹായം നൽകുന്നത്. ഈ മാസം 27നു വാഷിങ്ടനിൽ ചേരുന്ന ലോക ബാങ്ക് ബോർഡ് യോഗം അംഗീകാരം നൽകിയതിന് ശേഷം കേന്ദ്ര സർക്കാർ അനുമതി കൂടി കിട്ടേണ്ടതുണ്ട്.

രണ്ടുഘട്ടമായാണു തുക നൽകുക. 15.96 കോടി ഡോളർ ഇന്റർനാഷനൽ ഡവലപ്മെന്റ് അസോസിയേഷനിൽനിന്ന് 1.25 % വാർഷിക പലിശനിരക്കിൽ ആദ്യം ലഭിക്കും. 25 വർഷമാണു തിരിച്ചടവു കാലാവധി. രണ്ടാംഘട്ട സഹായമായ 9.04 കോടി ഡോളറിന്റെ പലിശ നിരക്ക് അടിസ്ഥാനപരമായ രാജ്യാന്തര നിരക്ക് അഥവാ ലൈബോർ റേറ്റ് അനുസരിച്ചായിരിക്കും. 19.5 വർഷമാണു തിരിച്ചടവു കാലാവധി.
ബജറ്റ് സഹായമായിട്ടായിരിക്കും തുക അനുവദിക്കുക. വകമാറി ചെലവഴിക്കാതിരിക്കാൻ സർക്കാർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടി വരും. പദ്ധതി നടത്തിപ്പിൽ വേണ്ട സഹായങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളും ലോകബാങ്ക് നൽകുകയും ചെയ്യും.

ലോകബാങ്കിന്റെ സഹായം കൂടാതെ തന്നെ കേരളത്തിലെ റോഡ് നിർമാണത്തിനായി ജർമൻ ഡവലപ്മെന്റ് ബാങ്ക് (കെഎഫ്ഡബ്ലു) നൽകുന്ന സഹായത്തിന്റെ ആദ്യഗഡുവും വൈകാതെ ലഭിക്കുമെന്നാണു സൂചന. 1360 കോടി രൂപ വായ്പയുടെ ആദ്യഗഡുവായി 720 കോടിയാകും ലഭിക്കുക.