തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില്‍ ഇന്ന് 485 പേര്‍ക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: ജില്ലയില്‍ ഇന്ന് 485
പേര്‍ക്കാണ് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

ഇവരുടെ വിവരം ചുവടെ.

1. നെല്ലിക്കുന്ന് സ്വദേശി(35), സമ്പര്‍ക്കം.
2.
ഇലകമണ്‍ സ്വദേശി(55), സമ്പര്‍ക്കം.
3.
സൗദിയില്‍ നിന്നെത്തിയ ഗൗരീശപട്ടം
സ്വദേശി(65).
4. പന്തലക്കോട് കുറ്റിയാണി
സ്വദേശി(1), സമ്പര്‍ക്കം.
5. പന്തലക്കോട്
കുറ്റിയാണി സ്വദേശിനി(15), സമ്പര്‍ക്കം.
6.
പന്തലക്കോട് കുറ്റിയാണി സ്വദേശിനി(39),
സമ്പര്‍ക്കം.
7. നെടുമങ്ങാട് പുലിപ്പാറ
സ്വദേശി(26), സമ്പര്‍ക്കം.
8. പരശുവയ്ക്കല്‍
സ്വദേശിനി(52), സമ്പര്‍ക്കം.
9. ചെറുന്നിയൂര്‍
സ്വദേശിനി(70), സമ്പര്‍ക്കം.
10.
കുന്നത്തുകാല്‍ സ്വദേശി(3), സമ്പര്‍ക്കം.
11.
പാറശ്ശാല നെടുവന്‍വിള സ്വദേശി(17),
സമ്പര്‍ക്കം.
12. പുത്തന്‍മണ്ണ്
സ്വദേശിനി(65), സമ്പര്‍ക്കം.
13.
വിളക്കുമാടം കൊച്ചുമേത്തന്‍കടവ്
സ്വദേശിനി(14), സമ്പര്‍ക്കം.
14.
വിളക്കുമാടം കൊച്ചുമേത്തന്‍കടവ്
സ്വദേശി(15), സമ്പര്‍ക്കം.
15. പുതുവല്‍
പുരയിടം സ്വദേശിനി(40), സമ്പര്‍ക്കം.
16.
പുതുവല്‍ പുരയിടം സ്വദേശി(38),
സമ്പര്‍ക്കം.
17. പുതുവല്‍ പുരയിടം
സ്വദേശി(09), സമ്പര്‍ക്കം.
18. പുതുവല്‍
പുരയിടം സ്വദേശിനി(14), സമ്പര്‍ക്കം.
19.
പുതുവല്‍ പുരയിടം സ്വദേശിനി(37),
സമ്പര്‍ക്കം.
20. പുതുവല്‍ പുരയിടം
സ്വദേശി(44), സമ്പര്‍ക്കം.
21. പുതുവല്‍
പുരയിടം സ്വദേശിനി(38), സമ്പര്‍ക്കം.
22.
പുതുവല്‍ പുരയിടം സ്വദേശിനി(16),
സമ്പര്‍ക്കം.
23. ശാന്തിപുരം സ്വദേശിനി(31),
സമ്പര്‍ക്കം.
24. എണ്ണക്കിടങ്ങ് സ്വദേശി(52),
സമ്പര്‍ക്കം.
25. വലിയപള്ളി സ്വദേശി(52),
സമ്പര്‍ക്കം.
26. പുരയിടം സ്വദേശി(61),
സമ്പര്‍ക്കം.
27. പുത്തന്‍വീട് ലക്ഷംവീട്
സ്വദേശിനി(47), സമ്പര്‍ക്കം.
28. വള്ളക്കടവ്
സ്വദേശിനി(34), സമ്പര്‍ക്കം.
29. തിരുവല്ലം
സ്വദേശി(69), സമ്പര്‍ക്കം.
30. നെടുന്തോപ്പ്
സ്വദേശി(65), സമ്പര്‍ക്കം.
31. കെട്ടുപുര
സ്വദേശിനി(34), സമ്പര്‍ക്കം.
32. കെട്ടുപുര
സ്വദേശി(38), സമ്പര്‍ക്കം.
33.
സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 19
കാരന്‍.
34. സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം
ബാധിച്ച 49 കാരന്‍.
35.
സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 51
കാരന്‍.
36. തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ നിന്നെത്തിയ
വിളവംകോട് സ്വദേശി(37).
37.
വഞ്ചിയൂര്‍ സ്വദേശിനി(1), ഉറവിടം
വ്യക്തമല്ല.
38. മരിയനാട് പുരയിടം
സ്വദേശി(36), സമ്പര്‍ക്കം.
39.
സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 30
കാരന്‍.
40. ചിറ്റാറ്റുമുക്ക് സ്വദേശി(18),
സമ്പര്‍ക്കം.
41. സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം
ബാധിച്ച 22 കാരന്‍.
42. വഞ്ചിയൂര്‍
സ്വദേശി(3), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
43.
പുരയിടം പുതുവല്‍ സ്വദേശി(7),
സമ്പര്‍ക്കം.
44. സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം
ബാധിച്ച 22 കാരന്‍.
45. മരിയനാട്
സ്വദേശി(28), സമ്പര്‍ക്കം.
46.
സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 27
കാരന്‍.
47. മരിയനാട് സ്വദേശിനി(46),
സമ്പര്‍ക്കം.
48. വിതുര സ്വദേശിനി(62),
സമ്പര്‍ക്കം.
49. നെടുംതോപ്പ് സ്വദേശി(57),
സമ്പര്‍ക്കം.
50. മരിയനാട് സ്വദേശി(47),
സമ്പര്‍ക്കം.
51. നെയ്യാറ്റിന്‍കര
മഞ്ചിവിളാകം സ്വദേശിനി(41), സമ്പര്‍ക്കം.
52. കരിക്കകം സ്വദേശിനി(58),
സമ്പര്‍ക്കം.
53. പാങ്ങോട് സ്വദേശിനി(38),
സമ്പര്‍ക്കം.
54. അഞ്ചുതെങ്ങ്
സ്വദേശിനി(33), സമ്പര്‍ക്കം.
55. വിഴിഞ്ഞം
സ്വദേശിനി(51), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
56. പേട്ട
സ്വദേശിനി(60), സമ്പര്‍ക്കം.
57.
അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശിനി(48), സമ്പര്‍ക്കം.
58. പാങ്ങോട് സ്വദേശിനി(27),
സമ്പര്‍ക്കം.
59. പാങ്ങോട് സ്വദേശിനി(52),
സമ്പര്‍ക്കം.
60. വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശിനി(42),
സമ്പര്‍ക്കം.
61. വിത്തടം സ്വദേശിനി(59),
സമ്പര്‍ക്കം.
62. ചിറയില്‍ സ്വദേശി(59),
സമ്പര്‍ക്കം.
63. നെടുമങ്ങാട് സ്വദേശി(29),
സമ്പര്‍ക്കം.
64. പുതുക്കുറിച്ചി
സ്വദേശിനി(68), സമ്പര്‍ക്കം.
65. നെടുമങ്ങാട്
സ്വദേശി(26), സമ്പര്‍ക്കം.
66. പേയാട്
സ്വദേശി(52), സമ്പര്‍ക്കം.
67. വഞ്ചിയൂര്‍
സ്വദേശിനി(39), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
68.
വഞ്ചിയൂര്‍ സ്വദേശി(68), സമ്പര്‍ക്കം.
69.
പൂന്തുറ സ്വദേശിനി(45), സമ്പര്‍ക്കം.
70.
പുതിയതുറ സ്വദേശിനി(64), സമ്പര്‍ക്കം.
71.
വഞ്ചിയൂര്‍ ഋഷിമംഗലം സ്വദേശി(44),
ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
72. നെയ്യാറ്റിന്‍കര
മരുതൂര്‍ സ്വദേശി(31), സമ്പര്‍ക്കം.
73.
വട്ടവിള കുന്നവിളാകം സ്വദേശി(54),
ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
74. സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ
രോഗം ബാധിച്ച 56 കാരി.
75.
ഗൗരീശപട്ടം സ്വദേശിനി(70), സമ്പര്‍ക്കം.
76.
വെള്ളറട സ്വദേശിനി(55), സമ്പര്‍ക്കം.
77.
വടുവര്‍ത്തല സ്വദേശിനി(28), സമ്പര്‍ക്കം.
78. കുന്നത്തുകാല്‍ സ്വദേശിനി(36),
സമ്പര്‍ക്കം.
79. മരിയപുരം മേലംകാവ്
സ്വദേശിനി(75), സമ്പര്‍ക്കം.
80.
യു.എ.ഇയില്‍ നിന്നെത്തിയ ഇടവ കാപ്പില്‍
സ്വദേശി(49).
81. സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ
രോഗം ബാധിച്ച 23 കാരന്‍.
82.
പൊഴിയൂര്‍ സ്വദേശിനി(45), സമ്പര്‍ക്കം.
83.
സെന്റ്‌സേവിയേഴ്‌സ് സ്വദേശിനി(48),
സമ്പര്‍ക്കം.
84. മരിയപുരം മേലംകാവ്
സ്വദേശിനി(24), സമ്പര്‍ക്കം.
85. തുമ്പ
പള്ളിത്തുറ സ്വദേശിനി(64), സമ്പര്‍ക്കം.
86.
ഖത്തറില്‍ നിന്നെത്തിയ ഓടയം
സ്വദേശി(60).
87. പള്ളിത്തുറ
സ്വദേശി(44), സമ്പര്‍ക്കം.
88. മരിയപുരം
സ്വദേശിനി(6), സമ്പര്‍ക്കം.
89. ചിറ്റാറ്റുമുക്ക്
ഫാത്തിമാപുരം സ്വദേശി(42), സമ്പര്‍ക്കം.
90. കാലടി കരമന സ്വദേശി(25), ഉറവിടം
വ്യക്തമല്ല.
91. പള്ളിത്തുറ തുമ്പ
സ്വദേശി(25), സമ്പര്‍ക്കം.
92. യു.എ.ഇയില്‍
നിന്നെത്തിയ ഇടവ കാപ്പില്‍
സ്വദേശി(59).
93. കുളത്തൂര്‍
സ്വദേശിനി(52), സമ്പര്‍ക്കം.
94. ടൈറ്റാനിയം
സ്വദേശി(23), സമ്പര്‍ക്കം.
95. പള്ളിത്തുറ
തുമ്പ സ്വദേശി(40), സമ്പര്‍ക്കം.
96.
കൊച്ചുതുറ സ്വദേശിനി(19), സമ്പര്‍ക്കം.
97.
തുമ്പ പള്ളിത്തുറ സ്വദേശി(54),
സമ്പര്‍ക്കം.
98. തുമ്പ പള്ളിത്തുറ
സ്വദേശി(38), സമ്പര്‍ക്കം.
99. പള്ളിത്തുറ
സ്വദേശി(24), സമ്പര്‍ക്കം.
100. പൊഴിയൂര്‍
സ്വദേശി(48), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
101.
തുമ്പ പള്ളിത്തുറ സ്വദേശി(45),
സമ്പര്‍ക്കം.
102. പാറശ്ശാല മണലുവിള
സ്വദേശി(30), സമ്പര്‍ക്കം.
103. പള്ളിത്തുറ
തുമ്പ സ്വദേശി(49), സമ്പര്‍ക്കം.
104.
നെയ്യാറ്റിന്‍കര മരുതൂര്‍ സ്വദേശിനി(31),
സമ്പര്‍ക്കം.
105. നേമം ഇടക്കോട്
സ്വദേശിനി(28), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
106.
തുമ്പ പള്ളിത്തുറ സ്വദേശി(53),
സമ്പര്‍ക്കം.
107. തുമ്പ പള്ളിത്തുറ
സ്വദേശി(59), സമ്പര്‍ക്കം.
108. നേമം
ഇടക്കോട് സ്വദേശി(32), സമ്പര്‍ക്കം.
109.
തുമ്പ പള്ളിത്തുറ സ്വദേശി(24),
സമ്പര്‍ക്കം.
110. തുമ്പ പള്ളിത്തുറ
സ്വദേശി(23), സമ്പര്‍ക്കം.
111. മരിയപുരം
സ്വദേശിനി(52), സമ്പര്‍ക്കം.
112. തുമ്പ
പള്ളിത്തുറ സ്വദേശി(36), സമ്പര്‍ക്കം.
113.
പുത്തന്‍തോപ്പ് സ്വദേശി(48), സമ്പര്‍ക്കം.
114. കരമന കാലടി സ്വദേശി(35),
സമ്പര്‍ക്കം.
115. കരമന കാലടി
സ്വദേശിനി(30), സമ്പര്‍ക്കം.
116. മണക്കാട്
മുട്ടത്തറ സ്വദേശിനി(68), സമ്പര്‍ക്കം.
117.
തുമ്പ പള്ളിത്തുറ സ്വദേശി(47),
സമ്പര്‍ക്കം.
118. വഞ്ചിയൂര്‍ സ്വദേശി(5),
സമ്പര്‍ക്കം.
119. തുമ്പ പള്ളിത്തുറ
സ്വദേശി(47), സമ്പര്‍ക്കം.
120. ചിറയ്ക്കല്‍
സ്വദേശി(23), സമ്പര്‍ക്കം.
121. തുമ്പ
പള്ളിത്തുറ സ്വദേശി(40), സമ്പര്‍ക്കം.
122.
കൊല്ലംകോട് സ്വദേശിനി(60), സമ്പര്‍ക്കം.
123. വഞ്ചിയൂര്‍ സ്വദേശി(67),
സമ്പര്‍ക്കം.
124. പേരൂര്‍ക്കട ചിത്രാനഗര്‍
സ്വദേശിനി(31), സമ്പര്‍ക്കം.
125.
വഞ്ചിയൂര്‍ സ്വദേശി(38),
വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
126. മുട്ടത്തറ
സ്വദേശി(37), സമ്പര്‍ക്കം.
127. തുമ്പ
പള്ളിത്തുറ സ്വദേശി(36), സമ്പര്‍ക്കം.
128.
തുമ്പ പള്ളിത്തുറ സ്വദേശി(35),
സമ്പര്‍ക്കം.
129. കടയ്ക്കാവൂര്‍ മൂപ്പന്‍കുടി
സ്വദേശിനി(72), സമ്പര്‍ക്കം.
130.
കടയ്ക്കാവൂര്‍ മമ്പള്ളി സ്വദേശി(43),
സമ്പര്‍ക്കം.
131. നെയ്യാറ്റിന്‍കര തൊഴുക്കല്‍
സ്വദേശിനി(33), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
132.
തുമ്പ പള്ളിത്തുറ സ്വദേശി(20),
സമ്പര്‍ക്കം.
133. വിഴിഞ്ഞം കോട്ടപ്പുറം
സ്വദേശിനി(50), സമ്പര്‍ക്കം.
134.
ചിറ്റാറ്റുമുക്ക് ഫാത്തിമാപുരം
സ്വദേശി(22), സമ്പര്‍ക്കം.
135. പാളയം
സ്വദേശി(66), സമ്പര്‍ക്കം.
136.
സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 17
കാരന്‍.
137. കരമന സ്വദേശി(40),
ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
138. തമിഴ്‌നാട്ടില്‍
നിന്നെത്തിയ കന്യാകുമാരി
സ്വദേശി(63).
139. കാരോട്ടുകോണം
സ്വദേശി(48), സമ്പര്‍ക്കം.
140.
കാരോട്ടുകോണം സ്വദേശി(58),
സമ്പര്‍ക്കം.
141. കളിപ്പാംകുളം
സ്വദേശിനി(74), സമ്പര്‍ക്കം.
142.
ചാരോട്ടുകോണം സ്വദേശിനി(73),
സമ്പര്‍ക്കം.
143. കരമന കാലടി
സ്വദേശിനി(64), സമ്പര്‍ക്കം.
144. മാലിദീപ്
സ്വദേശി(39), സമ്പര്‍ക്കം.
145. കരമന
കാലടി സ്വദേശി(64), സമ്പര്‍ക്കം.
146.
ചാരോട്ടുകോണം സ്വദേശി(40),
സമ്പര്‍ക്കം.
147. ചാരോട്ടുകോണം
സ്വദേശിനി(57), സമ്പര്‍ക്കം.
148.
ചാരോട്ടുകോണം സ്വദേശിനി(25),
സമ്പര്‍ക്കം.
149. മെഡിക്കല്‍ കോളേജ്
സ്വദേശിനി(31), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
150.
നേമം പള്ളിച്ചല്‍ സ്വദേശി(38),
സമ്പര്‍ക്കം.
151. കരമന സ്വദേശിനി(48),
സമ്പര്‍ക്കം.
152. എണ്ണക്കിടങ്ങ്
സ്വദേശിനി(37), സമ്പര്‍ക്കം.
153. കാലടി
മരുതൂര്‍ സ്വദേശിനി(4), സമ്പര്‍ക്കം.
154.
കരമന സ്വദേശിനി(47), സമ്പര്‍ക്കം.
155.
എണ്ണക്കിടങ്ങ് സ്വദേശിനി(18), സമ്പര്‍ക്കം.
156. എണ്ണക്കിടങ്ങ് സ്വദേശിനി(67),
സമ്പര്‍ക്കം.
157. കരമന കാലടി
സ്വദേശി(38), സമ്പര്‍ക്കം.
158. കരമന
കാലടി സ്വദേശി(40), സമ്പര്‍ക്കം.
159.
ചൊവ്വര സ്വദേശിനി(9), സമ്പര്‍ക്കം.
160.
പുത്തന്‍മണ്ണ് സ്വദേശിനി(48), സമ്പര്‍ക്കം.
161. കരമന കാലടി സ്വദേശി(64),
സമ്പര്‍ക്കം.
162. ചൊവ്വര സ്വദേശി(73),
സമ്പര്‍ക്കം.
163. സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം
ബാധിച്ച 50 കാരി.
164. ഉദിയന്‍കുളങ്ങര
സ്വദേശി(20), സമ്പര്‍ക്കം.
165. നെല്ലിമൂട്
സ്വദേശിനി(42), സമ്പര്‍ക്കം.
166. തമിഴ്‌നാട്
നിന്നെത്തിയ കൊല്ലംകോട്
സ്വദേശിനി(24)
167. തൊഴുക്കല്‍
സ്വദേശി(29), സമ്പര്‍ക്കം.
168. തമിഴ്‌നാട്
നിന്നെത്തിയ കൊല്ലംകോട് സ്വദേശി(36).
169. നെല്ലിമൂട് സ്വദേശിനി(24),
സമ്പര്‍ക്കം.
170. നെല്ലിമൂട് സ്വദേശി(1),
സമ്പര്‍ക്കം.
171. അരളിമൂട് രാമപുരം
സ്വദേശി(72), സമ്പര്‍ക്കം.
172. അമരവിള
സ്വദേശി(72), സമ്പര്‍ക്കം.
173. ചൊവ്വര
സ്വദേശി(23), സമ്പര്‍ക്കം.
174. ചൊവ്വര
അടിമലത്തുറ സ്വദേശിനി(45), സമ്പര്‍ക്കം.
175. സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധഇച്ച
26 കാരന്‍.
176. ചൊവ്വര സ്വദേശി(67),
സമ്പര്‍ക്കം.
177. അമരവിള മച്ചംകുഴി
സ്വദേശി(72), സമ്പര്‍ക്കം.
178. ചൊവ്വര
സ്വദേശി(34), സമ്പര്‍ക്കം.
179. ചൊവ്വര
സ്വദേശിനി(75), സമ്പര്‍ക്കം.
180.
സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 29
കാരന്‍.
181. ബാലരാമപുരം
സ്വദേശിനി(27), സമ്പര്‍ക്കം.
182.
പട്ടായിക്കോണം സ്വദേശിനി(76),
സമ്പര്‍ക്കം.
183. ചൊവ്വര അമ്പലത്തിന്‍മൂല
സ്വദേശി(38), സമ്പര്‍ക്കം.
184. കോലത്തറ
മലവിള സ്വദേശി(22), സമ്പര്‍ക്കം.
185.
പട്ടായിക്കോണം സ്വദേശി(4), സമ്പര്‍ക്കം.
186. ചാലംകോണം സ്വദേശി(21),
ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
187. പട്ടായിക്കോണം
സ്വദേശിനി(36), സമ്പര്‍ക്കം.
188. കരമന
സ്വദേശി(11), സമ്പര്‍ക്കം.
189.
എണ്ണക്കിടങ്ങ് സ്വദേശി(35), സമ്പര്‍ക്കം.
190. ശ്രീകണ്‌ഠേശ്വ സ്വദേശി(22),
സമ്പര്‍ക്കം.
191. ശ്രീകണ്‌ഠേശ്വരം
സ്വദേശി(52), സമ്പര്‍ക്കം.
192.
എണ്ണക്കിടങ്ങ് സ്വദേശിനി(58), സമ്പര്‍ക്കം.
193. പോത്തന്‍കോട് അയിരൂര്‍പ്പാറ
സ്വദേശി(21), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
194.
പോത്തന്‍കോട് സ്വദേശി(19), ഉറവിടം
വ്യക്തമല്ല.
195. കരമന കാലടി
സ്വദേശിനി(84), സമ്പര്‍ക്കം.
196.
മരിയപുരം മേലംകാവ് സ്വദേശി(27),
സമ്പര്‍ക്കം.
197. അരുവിക്കര കുമളശ്ശേരി
സ്വദേശി(36).
198. മരിയപുരം
മേലംകാവ് സ്വദേശി(3), സമ്പര്‍ക്കം.
199.
മണക്കാട് ആറ്റുകാല്‍ സ്വദേശി(15),
സമ്പര്‍ക്കം.
200. പുതുവല്‍ പുരയിടം
സ്വദേശി(19), സമ്പര്‍ക്കം.
201. ചൊവ്വര
അടിമലത്തുറ സ്വദേശി(31), സമ്പര്‍ക്കം.
202. യു.എ.ഇയില്‍ നിന്നെത്തിയ
പാലച്ചിറ സ്വദേശിനി(36).
203.
ചെല്ലപുരം സ്വദേശി(44), സമ്പര്‍ക്കം.
204.
എണ്ണക്കിടങ്ങ് സ്വദേശി(50), സമ്പര്‍ക്കം.
205. അമ്പലത്തിന്‍മൂല ചൊവ്വര
സ്വദേശി(33), സമ്പര്‍ക്കം.
206. കരമന
സ്വദേശി(51), സമ്പര്‍ക്കം.
207. പുതുവല്‍
പുരയിടം സ്വദേശി(35), സമ്പര്‍ക്കം.
208.
മലയിന്‍കീഴ് അന്തിയൂര്‍ക്കോണം
സ്വദേശി(36), സമ്പര്‍ക്കം.
209. കുന്നുംപുറം
സ്വദേശി(82), സമ്പര്‍ക്കം.
210.
സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 24
കാരന്‍.
211. വലിയപള്ളി സ്വദേശി(28),
സമ്പര്‍ക്കം.
212. എണ്ണക്കിടങ്ങ്
സ്വദേശി(46), സമ്പര്‍ക്കം.
213. കരമന
സ്വദേശി(65), സമ്പര്‍ക്കം.
214.
അടിമലത്തുറ എ.കെ.ജി ജംഗ്ഷന്‍
സ്വദേശി(24), സമ്പര്‍ക്കം.
215. കാരിച്ചല്‍
സ്വദേശി(26), സമ്പര്‍ക്കം.
216. അമരവിള
മച്ചാംകുഴി സ്വദേശിനി(57), സമ്പര്‍ക്കം.
217. നെുടങ്കാട് കോട്ടക്കല്‍ സ്വദേശി(8),
സമ്പര്‍ക്കം.
218. കാരിച്ചല്‍ സ്വദേശിനി(46),
സമ്പര്‍ക്കം.
219. പൂവാര്‍ സ്വദേശിനി(63),
സമ്പര്‍ക്കം.
220. കാരിച്ചല്‍ സ്വദേശിനി(25),
സമ്പര്‍ക്കം.
221. മമ്പള്ളി പുരയിടം
സ്വദേശിനി(22), സമ്പര്‍ക്കം.
222. കാരിച്ചല്‍
കഴിവൂര്‍ സ്വദേശി(43), സമ്പര്‍ക്കം.
223.
താന്നിവിള കോഴോട് സ്വദേശി(22),
സമ്പര്‍ക്കം.
224. ചൊവ്വര സ്വദേശി(18),
സമ്പര്‍ക്കം.
225. ചൊവ്വര സ്വദേശിനി(42),
സമ്പര്‍ക്കം.
226. താന്നിമൂട് സ്വദേശിനി(82),
സമ്പര്‍ക്കം.
227. ചൊവ്വര സ്വദേശി(8),
സമ്പര്‍ക്കം.
228. ആല്‍ത്തറവിളാകം
സ്വദേശിനി(63), സമ്പര്‍ക്കം.
229.
പാപ്പനംകോട് സ്വദേശിനി(80), സമ്പര്‍ക്കം.
230. ഉദിയന്‍കുളങ്ങര സ്വദേശി(12),
സമ്പര്‍ക്കം.
231. ചൊവ്വര സ്വദേശിനി(13),
സമ്പര്‍ക്കം.
232. ഉദിയന്‍കുളങ്ങര
സ്വദേശി(42), സമ്പര്‍ക്കം.
233.
ഉദിയന്‍കുളങ്ങര സ്വദേശി(32), സമ്പര്‍ക്കം.
234. ചൊവ്വര സ്വദേശിനി(65),
സമ്പര്‍ക്കം.
235. കഞ്ഞപ്പഴിഞ്ഞി
സ്വദേശിനി(34), സമ്പര്‍ക്കം.
236. കാരിച്ചല്‍
സ്വദേശി(52), സമ്പര്‍ക്കം.
237.
ഉദിയന്‍കുളങ്ങര സ്വദേശി(36), സമ്പര്‍ക്കം.
238. മമ്പള്ളി സ്വദേശിനി(27), സമ്പര്‍ക്കം.
239. ഉദിയന്‍കുളങ്ങര സ്വദേശിനി(64),
സമ്പര്‍ക്കം.
240. വട്ടവിള അഴകിക്കോണം
സ്വദേശിനി(34), സമ്പര്‍ക്കം.
241. മമ്പള്ളി
പുരയിടം സ്വദേശി(17), സമ്പര്‍ക്കം.
242.
ചൊവ്വര അടിമലത്തുറ സ്വദേശിനി(28),
സമ്പര്‍ക്കം.
243. ആല്‍ത്തറവിളാകം
സ്വദേശി(36), സമ്പര്‍ക്കം.
244.
ആല്‍ത്തറവിളാകം സ്വദേശി(38),
സമ്പര്‍ക്കം.
245. ചൊവ്വര അടിമലത്തുറ
സ്വദേശി(32), സമ്പര്‍ക്കം.
246. മെഡിക്കല്‍
കോളേജ് സ്വദേശി(35), സമ്പര്‍ക്കം.
247.
അമരവിള കൊല്ലയില്‍ സ്വദേശി(65),
സമ്പര്‍ക്കം.
248. മെഡിക്കല്‍ കോളേജ്
സ്വദേശി(60), സമ്പര്‍ക്കം.
249. ചൊവ്വര
അടിമലത്തുറ സ്വദേശി(9), സമ്പര്‍ക്കം.
250.
മമ്പള്ളി സ്വദേശി(14), സമ്പര്‍ക്കം.
251.
മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് സ്വദേശി(38),
സമ്പര്‍ക്കം.
252. കാട്ടാക്കട കിള്ളി
സ്വദേശി(21), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
253.
പ്ലാമൂട്ടുകട സ്വദേശിനി(18), സമ്പര്‍ക്കം.
254. മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് സ്വദേശി(24),
സമ്പര്‍ക്കം.
255. മമ്പള്ളി പുരയിടം
സ്വദേശി(46), സമ്പര്‍ക്കം.
256. മെഡിക്കല്‍
കോളേജ് സ്വദേശി(36), സമ്പര്‍ക്കം.
257.
മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് സ്വദേശി(39),
സമ്പര്‍ക്കം.
258. ഭഗവതിനട സ്വദേശി(23),
സമ്പര്‍ക്കം.
259. മെഡിക്കല്‍ കോളേജ്
സ്വദേശി(19), സമ്പര്‍ക്കം.
260. മമ്പള്ളി
സ്വദേശി(32), സമ്പര്‍ക്കം.
261. മെഡിക്കല്‍
കോളേജ് സ്വദേശി(19), സമ്പര്‍ക്കം.
262.
മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് സ്വദേശി(32),
സമ്പര്‍ക്കം.
263. കാട്ടാക്കട സ്വദേശിനി(34),
സമ്പര്‍ക്കം.
264. മമ്പള്ളി സ്വദേശി(58),
സമ്പര്‍ക്കം.
265. മെഡിക്കല്‍ കോളേജ്
സ്വദേശി(42), സമ്പര്‍ക്കം.
266. മെഡിക്കല്‍
കോളേജ് സ്വദേശി(47), സമ്പര്‍ക്കം.
267.
മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് സ്വദേശി(35),
സമ്പര്‍ക്കം.
268. മെഡിക്കല്‍ കോളേജ്
സ്വദേശി(36), സമ്പര്‍ക്കം.
269. മമ്പള്ളി
സ്വദേശിനി(20), സമ്പര്‍ക്കം.
270.
മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് സ്വദേശി(53),
സമ്പര്‍ക്കം.
271. മെഡിക്കല്‍ കോളേജ്
സ്വദേശി(36), സമ്പര്‍ക്കം.
272. വെള്ളറട
സ്വദേശിനി(33), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
273.
നെയ്യാര്‍ഡാം സ്വദേശി(59), സമ്പര്‍ക്കം.
274.
ബാലരാമപുരം പതിരിയോട് സ്വദേശി(31),
സമ്പര്‍ക്കം.
275. മെഡിക്കല്‍ കോളേജ്
സ്വദേശി(50), സമ്പര്‍ക്കം.
276. മെഡിക്കല്‍
കോളേജ് സ്വദേശി(20), സമ്പര്‍ക്കം.
277.
പാപ്പനംകോട് സ്വദേശി(74), ഉറവിടം
വ്യക്തമല്ല.
278. മെഡിക്കല്‍ കോളേജ്
സ്വദേശി(24), സമ്പര്‍ക്കം.
279. മമ്പള്ളി
പുരയിടം സ്വദേശിനി(35), സമ്പര്‍ക്കം.
280.
വെടിവച്ചാന്‍കോവില്‍ സ്വദേശിനി(62),
സമ്പര്‍ക്കം.
281. മെഡിക്കല്‍ കോളേജ്
സ്വദേശി(20), സമ്പര്‍ക്കം.
282. ബീമാപള്ളി
സ്വദേശിനി(38), സമ്പര്‍ക്കം.
283.
മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് സ്വദേശി(30),
സമ്പര്‍ക്കം.
284. മമ്പള്ളി സ്വദേശിനി(26),
സമ്പര്‍ക്കം.
285. കുന്നത്തുകാല്‍ സ്വദേശി(8),
സമ്പര്‍ക്കം.
286. ചാല സ്വദേശി(57),
സമ്പര്‍ക്കം.
287. സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം
ബാധിച്ച 15 കാരി.
288. നരുവാമൂട്
സ്വദേശിനി(63 കാരി.
289. മെഡിക്കല്‍
കോളേജ് സ്വദേശി(45), സമ്പര്‍ക്കം.
290.
ബീമാപള്ളി സ്വദേശി(9), സമ്പര്‍ക്കം.
291.
കുറ്റിച്ചല്‍ കല്ലുവെട്ടാംകുഴി സ്വദേശി(60),
സമ്പര്‍ക്കം.
292. അരിവള്ളൂര്‍കോണം
സ്വദേശി(12), സമ്പര്‍ക്കം.
293.
കുന്നത്തുകാല്‍ അരിവള്ളൂര്‍ക്കോണം
സ്വദേശി(10), സമ്പര്‍ക്കം.
294. ബീമാപള്ളി
സ്വദേശിനി(6), സമ്പര്‍ക്കം.
295.
ചിറയിന്‍കീഴ് കടകം സ്വദേശി(48),
സമ്പര്‍ക്കം.
296. ഇടയാര്‍ മൂന്നാറ്റുമുക്ക്
സ്വദേശിനി(30), സമ്പര്‍ക്കം.
297.
കമുകറത്തല സ്വദേശി(54), സമ്പര്‍ക്കം.
298.
കുറ്റിച്ചല്‍ സ്വദേശിനി(64), ഉറവിടം
വ്യക്തമല്ല.
299. ബീമാപള്ളി സ്വദേശി(29),
സമ്പര്‍ക്കം.
300. മരിയനാട് സ്വദേശി(30),
ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
301. മമ്പള്ളി
പുരയിടം സ്വദേശിനി(5), സമ്പര്‍ക്കം.
302.
സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 3
വയസുകാരന്‍.
303. ബീമാപള്ളി
സ്വദേശിനി(46), സമ്പര്‍ക്കം.
304.
കരിംകുളം സ്വദേശി(25), സമ്പര്‍ക്കം.
305.
പൂന്തുറ സ്വദേശി(34), സമ്പര്‍ക്കം.
306.
കുറ്റിച്ചല്‍ സ്വദേശി(27), സമ്പര്‍ക്കം.
307.
ചായ്‌ക്കോട്ടുകോണം സ്വദേശിനി(75),
സമ്പര്‍ക്കം.
308. അരയൂര്‍
ആല്‍ത്തറവിളാകം സ്വദേശി(70),
സമ്പര്‍ക്കം.
309. കരിമണല്‍ പുല്ലുകാട്
സ്വദേശിനി(41), സമ്പര്‍ക്കം.
310.
ചായ്‌ക്കോട്ടുകോണം മരുതത്തൂര്‍
സ്വദേശിനി(70), സമ്പര്‍ക്കം.
311.
വെടിവച്ചാന്‍കോവില്‍ സ്വദേശിനി(60),
ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
312. പാറശ്ശാല
സ്വദേശി(34), സമ്പര്‍ക്കം.
313. കുറ്റിച്ചല്‍
കുഴിയംകോണം സ്വദേശി(36), സമ്പര്‍ക്കം.
314. മമ്പള്ളി സ്വദേശി(21), സമ്പര്‍ക്കം.
315. കുളപ്പരത്തുകോണം സ്വദേശിനി(75),
സമ്പര്‍ക്കം.
316. കാക്കവിള എണ്ണവിള
സ്വദേശിനി(38), സമ്പര്‍ക്കം.
317. മമ്പള്ളി
സ്വദേശിനി(55), സമ്പര്‍ക്കം.
318.
ഊരൂട്ടുകാല സ്വദേശി(46), സമ്പര്‍ക്കം.
319.
നരുവാമൂട് സ്വദേശി(69), ഉറവിടം
വ്യക്തമല്ല.
320. മണലൂര്‍ സ്വദേശി(2),
സമ്പര്‍ക്കം.
321. നരുവാമൂട്
സ്വദേശിനി(25), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
322.
ഉദിയന്‍കുളങ്ങര സ്വദേശി(8), സമ്പര്‍ക്കം.
323. ക ല സ്വദേശിനി(30), സമ്പര്‍ക്കം.
324. വ്‌ളാങ്കമുറി സ്വദേശിനി(45),
സമ്പര്‍ക്കം.
325. നരുവാമൂട് സ്വദേശി(10),
ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
326. വ്‌ളാങ്കമുറി
സ്വദേശി(19), സമ്പര്‍ക്കം.
327. വ്‌ളാങ്കമുറി
സ്വദേശി(16), സമ്പര്‍ക്കം.
328. താന്നിമൂട്
സ്വദേശി(62), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
329.
പുതിയതുറ പുരയിടം സ്വദേശി(22),
സമ്പര്‍ക്കം.
330. നരുവാമൂട് സ്വദേശി(33),
സമ്പര്‍ക്കം.
331. പുതിയതുറ പുരയിടം
സ്വദേശി(9), സമ്പര്‍ക്കം.
332. ബീമാപള്ളി
സ്വദേശിനി(43), സമ്പര്‍ക്കം.
333. പൂന്തുറ
സ്വദേശി(31), സമ്പര്‍ക്കം.
334. പുതിയതുറ
സ്വദേശിനി(22), സമ്പര്‍ക്കം.
335.
ബീമാപള്ളി സ്വദേശിനി(3), സമ്പര്‍ക്കം.
336.
പുതിയതുറ സ്വദേശിനി(58), സമ്പര്‍ക്കം.
337. പുതിയതുറ സ്വദേശി(30),
സമ്പര്‍ക്കം.
338. ബീമാപള്ളി സ്വദേശി(1),
സമ്പര്‍ക്കം.
339. ഹരിപുരം
സ്വദേശിനി(60), സമ്പര്‍ക്കം.
340. പുല്ലുവിള
സ്വദേശി(37), സമ്പര്‍ക്കം.
341.
മാണിക്യവിളാകം സ്വദേശിനി(25),
സമ്പര്‍ക്കം.
342. പുതിയതുറ സ്വദേശി(64),
സമ്പര്‍ക്കം.
343. പൂന്തുറ സ്വദേശി(33),
സമ്പര്‍ക്കം.
344. പേരൂര്‍ക്കട സ്വദേശി(63),
സമ്പര്‍ക്കം.
345. മാണിക്യവിളാകം
സ്വദേശി(31), സമ്പര്‍ക്കം.
346. പുതിയതുറ
സ്വദേശിനി(34), സമ്പര്‍ക്കം.
347.
കരിംകുളം സ്വദേശി(55), സമ്പര്‍ക്കം.
348.
ബീമാപള്ളി സ്വദേശിനി(26), സമ്പര്‍ക്കം.
349. പുതിയതുറ സ്വദേശിനി(1),
സമ്പര്‍ക്കം.
350. കരിംകുളം സ്വദേശി(47),
സമ്പര്‍ക്കം.
351. മമ്പള്ളി സ്വദേശി(19),
സമ്പര്‍ക്കം.
352. പുതിയതുറ സ്വദേശി(31),
സമ്പര്‍ക്കം.
353. മാണിക്യവിളാകം
സ്വദേശിനി(24), സമ്പര്‍ക്കം.
354. മമ്പള്ളി
സ്വദേശി(23), സമ്പര്‍ക്കം.
355. കരിംകുളം
സ്വദേശി(13), സമ്പര്‍ക്കം.
356. പുതിയതുറ
സ്വദേശിനി(31), സമ്പര്‍ക്കം.
357.
പുതിയതുറ സ്വദേശിനി(35), സമ്പര്‍ക്കം.
358. കരിംകുളം സ്വദേശി(22),
സമ്പര്‍ക്കം.
359. കരിംകുളം
സ്വദേശിനി(20), സമ്പര്‍ക്കം.
360. പൗ
ുകടവ് സ്വദേശി(54), സമ്പര്‍ക്കം.
361.
കരിംകുളം സ്വദേശിനി(26), സമ്പര്‍ക്കം.
362. പൂന്തുറ സ്വദേശി(26), സമ്പര്‍ക്കം.
363. പൗുകടവ് സ്വദേശിനി(52),
സമ്പര്‍ക്കം.
364. മമ്പള്ളി സ്വദേശി(13),
സമ്പര്‍ക്കം.
365. കരിംകുളം സ്വദേശി(45),
സമ്പര്‍ക്കം.
366. കല്ലറ തെക്കുംകര
സ്വദേശി(29), സമ്പര്‍ക്കം.
367.
മാണിക്യവിളാകം സ്വദേശിനി(18),
സമ്പര്‍ക്കം.
368. പൗുകടവ്
സ്വദേശിനി(51), സമ്പര്‍ക്കം.
369. മമ്പള്ളി
പുരയിടം സ്വദേശിനി(65), സമ്പര്‍ക്കം.
370.
കുന്നത്തുകാല്‍ സ്വദേശി(17), സമ്പര്‍ക്കം.
371. കടുവാകുഴിക്കര സ്വദേശിനി(77),
സമ്പര്‍ക്കം.
372. ബീമാപള്ളി സ്വദേശി(24),
സമ്പര്‍ക്കം.
373. എള്ളുവിള കുറ്റിക്കാട്
സ്വദേശിനി(24), സമ്പര്‍ക്കം.
374. മമ്പള്ളി
സ്വദേശി(55), സമ്പര്‍ക്കം.
375. പൂവാര്‍
സ്വദേശിനി(23), സമ്പര്‍ക്കം.
376. കല്ലറ
സ്വദേശിനി(43), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
377.
ബദരിയാനഗര്‍ സ്വദേശിനി(2), സമ്പര്‍ക്കം.
378. പൂന്തുറ സ്വദേശിനി(28),
സമ്പര്‍ക്കം.
379. എള്ളുവിള
സ്വദേശിനി(51), സമ്പര്‍ക്കം.
380.
എള്ളുവിള സ്വദേശി(24), സമ്പര്‍ക്കം.
381.
മമ്പള്ളി പുരയിടം സ്വദേശി(28),
സമ്പര്‍ക്കം.
382. പള്ളിക്കല്‍ വെങ്ങാനൂര്‍
തെരുവ് സ്വദേശിനി(70), സമ്പര്‍ക്കം.
383.
പൂന്തുറ സ്വദേശി(44), സമ്പര്‍ക്കം.
384.
ആനാവൂര്‍ സ്വദേശി(25), സമ്പര്‍ക്കം.
385.
മൈലക്കര സ്വദേശിനി(49), സമ്പര്‍ക്കം.
386.
വാമനപുരം സ്വദേശി(62), സമ്പര്‍ക്കം.
387.
കന്യാകുമാരി സ്വദേശി(41), ഉറവിടം
വ്യക്തലമല്ല.
388. മമ്പള്ളി സ്വദേശിനി(60),
സമ്പര്‍ക്കം.
389. സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം
ബാധിച്ച 30 കാരന്‍.
390. മമ്പള്ളി
സ്വദേശി(50), സമ്പര്‍ക്കം.
391. ആമച്ചല്‍
സ്വദേശി(35), സമ്പര്‍ക്കം.
392.
ബദരിയാനഗര്‍ സ്വദേശിനി(63),
സമ്പര്‍ക്കം.
393. ബദരിയാനഗര്‍
സ്വദേശിനി(16), സമ്പര്‍ക്കം.
394. പൂന്തുറ
സ്വദേശി(13), സമ്പര്‍ക്കം.
395. മാലിദ്വീപ്
സ്വദേശി(28), സമ്പര്‍ക്കം.
396. കരിംകുളം
സ്വദേശിനി(18), സമ്പര്‍ക്കം.
397.
സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 55
കാരി.
398. പൂന്തുറ സ്വദേശി(14),
സമ്പര്‍ക്കം.
399. വിളയകുളം
സ്വദേശിനി(65), സമ്പര്‍ക്കം.
400.
വലിയതുറ സ്വദേശി(47), സമ്പര്‍ക്കം.
401.
കരിംകുളം സ്വദേശിനി(43), സമ്പര്‍ക്കം.
402. ചൂഴംപാല സ്വദേശിനി(52), ഉറവിടം
വ്യക്തമല്ല.
403. പൂന്തുറ സ്വദേശി(17),
സമ്പര്‍ക്കം.
404. മുട്ടത്തറ സ്വദേശിനി(65),
സമ്പര്‍ക്കം.
405. പൂന്തുറ സ്വദേശി(29),
സമ്പര്‍ക്കം.
406. ഉദിയന്‍കുളങ്ങര അരയൂര്‍
സ്വദേശിനി(103), സമ്പര്‍ക്കം.
407.
ബീമാപള്ളി സ്വദേശിനി(1), സമ്പര്‍ക്കം.
408.
കുളത്തൂര്‍ സ്വദേശി(25), സമ്പര്‍ക്കം.
409.
ബീമാപള്ളി സ്വദേശിനി(23), സമ്പര്‍ക്കം.
410. വിളയില്‍ക്കുളം സ്വദേശി(33),
സമ്പര്‍ക്കം.
411. സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം
ബാധിച്ച 52 കാരി.
412. ബദരിയാ നഗര്‍
സ്വദേശിനി(38), സമ്പര്‍ക്കം.
413.
സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 37
കാരന്‍.
414. കല്ലറ തെക്കുംകര
സ്വദേശിനി(20), സമ്പര്‍ക്കം.
415. പൂന്തുറ
സ്വദേശിനി(26), സമ്പര്‍ക്കം.
416.
ബാലരാമപുരം ഇത്തിയൂര്‍ സ്വദേശി(48),
സമ്പര്‍ക്കം.
417. ബീമാപള്ളി
സ്വദേശിനി(72), സമ്പര്‍ക്കം.
418.
ബദരിയാനഗര്‍ സ്വദേശി(3), സമ്പര്‍ക്കം.
419.
ബീമാപള്ളി സ്വദേശിനി(4), സമ്പര്‍ക്കം.
420.
ബീമാപള്ളി സ്വദേശി(6), സമ്പര്‍ക്കം.
421.
പേരൂര്‍ക്കട സ്വദേശിനി(61), സമ്പര്‍ക്കം.
422. ബീമാപള്ളി സ്വദേശിനി(27),
സമ്പര്‍ക്കം.
423. ചെറിയതുറ
സ്വദേശിനി(19), സമ്പര്‍ക്കം.
424.
ചെറിയതുറ സ്വദേശി(52), സമ്പര്‍ക്കം.
425.
മരുതിക്കുന്ന് സ്വദേശി(47), ഉറവിടം
വ്യക്തമല്ല.
426. ബീമാപള്ളി സ്വദേശി(29),
സമ്പര്‍ക്കം.
427. പേയാട് തച്ചോട്ടുകാവ്
സ്വദേശിനി(60), സമ്പര്‍ക്കം.
428.
ചെറിയതുറ സ്വദേശി(31), സമ്പര്‍ക്കം.
429.
വെള്ളറട സ്വദേശിനി(32), സമ്പര്‍ക്കം.
430.
പൂവാര്‍ സ്വദേശി(48), സമ്പര്‍ക്കം.
431.
അമരവിള സ്വദേശി(15), സമ്പര്‍ക്കം.
432.
ആലുംമൂട് സ്വദേശി(19), ഉറവിടം
വ്യക്തമല്ല.
433. ഒറ്റശേഖരമംഗലം
സ്വദേശി(49), സമ്പര്‍ക്കം.
434. തിരുപുറം
സ്വദേശിനി(22), സമ്പര്‍ക്കം.
435.
ഒറ്റശേഖരമംഗലം സ്വദേശിനി(45),
സമ്പര്‍ക്കം.
436. വെള്ളനാട് സ്വദേശി(52),
സമ്പര്‍ക്കം.
437. ആറ്റുകാല്‍
സ്വദേശിനി(90), സമ്പര്‍ക്കം.
438. ഖത്തറില്‍
നിന്നെത്തിയ വര്‍ക്കല സ്വദേശി(30)
439.
പേരൂര്‍ക്കട സ്വദേശിനി(45), ഉറവിടം
വ്യക്തമല്ല.
440. പകല്‍ക്കുറി
സ്വദേശിനി(16), സമ്പര്‍ക്കം.
441.
ആറ്റുകാല്‍ സ്വദേശിനി(29), സമ്പര്‍ക്കം.
442. തമലം സ്വദേശി(37), ഉറവിടം
വ്യക്തമല്ല.
443. കിളിമാനൂര്‍ പകല്‍ക്കുറി
സ്വദേശിനി(48), സമ്പര്‍ക്കം.
444. തിരുമല
പെരുകാവ് സ്വദേശിനി(48), സമ്പര്‍ക്കം.
445. ഇടവ വെണ്‍കുളം സ്വദേശി(3),
സമ്പര്‍ക്കം.
446. കരമന കാലടി
സ്വദേശിനി(33), സമ്പര്‍ക്കം.
447.
ധനുവച്ചപുരം സ്വദേശി(47), സമ്പര്‍ക്കം.
448. പറണിയം സ്വദേശി(24),
സമ്പര്‍ക്കം.
449. വെങ്ങാനൂര്‍ സ്വദേശി(32),
സമ്പര്‍ക്കം.
450. മഞ്ചിവിളാകം
സ്വദേശി(26), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
451.
ധനുവച്ചപുരം സ്വദേശി(26), സമ്പര്‍ക്കം.
452. അമരവിള സ്വദേശി(65),
സമ്പര്‍ക്കം.
453. അമരവിള സ്വദേശിനി(60),
സമ്പര്‍ക്കം.
454. സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം
ബാധിച്ച 17 കാരന്‍.
455. പള്ളിച്ചല്‍
സ്വദേശി(44), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
456.
മലയിന്‍കീഴ് തച്ചോട്ടുകാവ് സ്വദേശി(55),
സമ്പര്‍ക്കം.
457. പൂവന്‍പാറ മേലാറ്റിങ്ങല്‍
സ്വദേശി(25), സമ്പര്‍ക്കം.
458. അമരവിള
പണയംമൂല സ്വദേശി(30), സമ്പര്‍ക്കം.
459.
കുറ്റിച്ചല്‍ സ്വദേശി(33), സമ്പര്‍ക്കം.
460.
കുറ്റിച്ചല്‍ കുര്യാത്തി സ്വദേശിനി(49),
സമ്പര്‍ക്കം.
461. മേനംകുളം
സ്വദേശിനി(25), സമ്പര്‍ക്കം.
462. കഴക്കൂട്ടം
സ്വദേശി(23), സമ്പര്‍ക്കം.
463. കഴക്കൂട്ടം
സ്വദേശി(27), സമ്പര്‍ക്കം.
464. കാക്കവിള
കാരോട് സ്വദേശി(49), സമ്പര്‍ക്കം.
465.
ചെറിയതുറ സ്വദേശി(91), സമ്പര്‍ക്കം.
466.
സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 345
കാരന്‍.
467. വിളയില്‍ക്കുളം
സ്വദേശിനി(58), സമ്പര്‍ക്കം.
468.
ഇരിക്കാലുവിള സ്വദേശി(36), സമ്പര്‍ക്കം.
469. ഇരിക്കാലുവിള സ്വദേശി(31),
സമ്പര്‍ക്കം.
470. കുറ്റിച്ചല്‍ കുര്യാത്തി
സ്വദേശി(60), സമ്പര്‍ക്കം.
471. കോട്ടപ്പുറം
തുലവിള സ്വദേശി(85), സമ്പര്‍ക്കം.
472.
വിഴിഞ്ഞം കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശി(59),
സമ്പര്‍ക്കം.
473. വെളിയംകോട്
സ്വദേശി(34), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
474.
സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 44
കാരന്‍.
475. പൂന്തുറ പള്ളിവിളാകം
സ്വദേശി(24), സമ്പര്‍ക്കം.
476. മരിയനാട്
പുരയിടം സ്വദേശിനി(55), സമ്പര്‍ക്കം.
477.
കരകുളം സ്വദേശിനി(23), സമ്പര്‍ക്കം.
478.
സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 19
കാരന്‍.
479. ഇ.എം.എസ് കോളനി
സ്വദേശിനി(36), സമ്പര്‍ക്കം.
480.
തൈവിലാസം സ്വദേശി(20), സമ്പര്‍ക്കം.
481. ഏണിക്കര പുരവൂര്‍ക്കോണം
സ്വദേശി(23), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
482.
പൈപ്പിന്‍മൂട് സ്വദേശി(54), സമ്പര്‍ക്കം.
483. വെള്ളറട സ്വദേശി(17), ഉറവിടം
വ്യക്തമല്ല.
484. വെള്ളറട സ്വദേശി(42),
ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
485. പള്ളിത്തുറ തുമ്പ
സ്വദേശി(27), സമ്പര്‍ക്കം