5,81,488 പേരാണ് വെളിയില്‍ നിന്ന് കേരളത്തിലെത്തിയത്

തിരുവനന്തപുരം: ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ഇളവിനുശേഷം വെളിയില്‍നിന്ന് കേരളത്തിലെത്തിയത് 5,81,488 പേരാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു. മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍
നിന്നു വന്നവര്‍ 3,63,731ഉം വിദേശത്തു നിന്നു വന്നവര്‍ 2,17,757ഉം ആണ്. വന്നവരില്‍ 62.55 ശതമാനം ആളുകളും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നു
വന്നവരാണ്. അവരില്‍ 64.64 ശതമാനം ആളുകളും രാജ്യത്തെ റെഡ് സോണ്‍ ജില്ലകളില്‍ നിന്നും ആണ് എത്തിയത്. മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നും കൂടുതല്‍
ആളുകളും എത്തിയത് റോഡ് മാര്‍ഗം ആണ്. 65.43 ശതമാനം പേരാണ് റോഡ് വഴി കേരളത്തില്‍ എത്തിയത്. 19.64 ശതമാനം പേര്‍ വിമാനമാര്‍ഗവും
14.18 ശതമാനം പേര്‍ റെയില്‍വേ വഴിയും കേരളത്തിലെത്തി.
ഹ്രസ്വകാല സന്ദര്‍ശനത്തിനായി രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തത് 58,169 ആളുകളാണ്. അവരില്‍ 27,611 പേര്‍ക്ക് പാസ് ഇതിനോടകം അനുവദിച്ചു. പതിവു
സന്ദര്‍ശനത്തിനായി അപേക്ഷിച്ചത് 19,206 ആളുകളാണ്. അവരില്‍ 8299 പേര്‍ക്ക് ഇതിനകം പാസ് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ടു തരം സന്ദര്‍ശകര്‍ക്കിടയിലും
ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ അപേക്ഷകള്‍ വന്നിട്ടുള്ളത് തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ നിന്നുമാണ്.