തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില്‍ 274 പേര്‍ക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില്‍ ഇന്ന് 274 പേര്‍ക്കാണ് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചത്.
ഇവരുടെ വിവരം ചുവടെ.

1. വലിയതുറ സ്വദേശി(66), സമ്പര്‍ക്കം.
2. പനച്ചുമ്മൂട് സ്വദേശി(49), സമ്പര്‍ക്കം.
3. നെയ്യാര്‍ഡാം കുഴിമണ്ണടി സ്വദേശി(58), സമ്പര്‍ക്കം.
4. നെയ്യാര്‍ഡാം
കൊട്ടാരത്തുവിള സ്വദേശിനി(70), സമ്പര്‍ക്കം.
5. നെയ്യാര്‍ഡാം കൊട്ടാരത്തുവിള സ്വദേശിനി(7), സമ്പര്‍ക്കം.
6. നെയ്യാര്‍ഡാം കൊട്ടാരത്തുവിള സ്വദേശി(16),
സമ്പര്‍ക്കം.
7. നെയ്യാര്‍ഡാം കുഴിമണ്ണടി സ്വദേശി(30), സമ്പര്‍ക്കം.
8. അരയൂര്‍ സ്വദേശിനി(38), വീട്ടുനീരീക്ഷണം.
9. താഴമ്പള്ളി സ്വദേശി(72), സമ്പര്‍ക്കം.
10.
പാറശ്ശാല ചന്തനക്കട്ടി സ്വദേശി(30), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
11. താഴമ്പള്ളി സ്വദേശിനി(66), സമ്പര്‍ക്കം.
12. പുതുക്കുറിച്ചി സ്വദേശി(87), സമ്പര്‍ക്കം.
13. പാറശ്ശാല
സ്വദേശിനി(32), സമ്പര്‍ക്കം.
14. പാറശ്ശാല സ്വദേശി(40), സമ്പര്‍ക്കം.
15. കുരിശുംമൂട് സ്വദേശി(19), സമ്പര്‍ക്കം.
16. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശിനി(48), സമ്പര്‍ക്കം.
17.
മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് സ്വദേശിനി(28), സമ്പര്‍ക്കം.
18. നെയ്യാറ്റിന്‍കര കൃഷ്ണ നഗര്‍ സ്വദേശി(50), സമ്പര്‍ക്കം.
19. ഇടവ കണ്ണംമൂട് സ്വദേശി(46), സമ്പര്‍ക്കം.
20.
മുക്കോല മണ്ണന്തല സ്വദേശിനി(53), സമ്പര്‍ക്കം.
21. കുറ്റിച്ചല്‍ കുര്യാത്തി സ്വദേശിനി(8), സമ്പര്‍ക്കം.
22. കോട്ടൂര്‍ സ്വദേശി(40), സമ്പര്‍ക്കം.
23. കടയ്ക്കാവൂര്‍
അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശിനി(46), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
24. കുറ്റിച്ചല്‍ സ്വദേശിനി(14), സമ്പര്‍ക്കം.
25. കടയ്ക്കാവൂര്‍ അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശിനി(22), സമ്പര്‍ക്കം.
26.
മണക്കാട് ആറ്റുകാല്‍ സ്വദേശിനി(42), സമ്പര്‍ക്കം.
27. കന്യാകുമാരി സ്വദേശി(35), സമ്പര്‍ക്കം.
28. കന്യാകുമാരി സ്വദേശി(52), സമ്പര്‍ക്കം.
29. പശ്ചിമബംഗാള്‍
സ്വദേശി(21), സമ്പര്‍ക്കം.
30. സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 19 കാരന്‍.
31. കന്യാകുമാരി സ്വദേശി(24), സമ്പര്‍ക്കം.
32. 18 വയസ്സുള്ള പുരുഷന്‍.
ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
33. തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ നിന്നെത്തിയ കന്യാകുമാരി സ്വദേശി(39).
34. തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ നിന്നെത്തിയ കന്യാകുമാരി സ്വദേശി(54).
35. പുതുക്കുറിച്ചി
സ്വദേശിനി(65), സമ്പര്‍ക്കം.
36. പുല്ലാനിമുക്ക് സ്വദേശിനി(74), സമ്പര്‍ക്കം.
37. പൂന്തുറ സ്വദേശി(46), സമ്പര്‍ക്കം.
38. അമേരിക്കയില്‍ നിന്നെത്തിയ മലയിങ്കല്‍
സ്വദേശി(37).
39. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശിനി(54), സമ്പര്‍ക്കം.
40. വലിയതുറ സ്വദേശി(37), സമ്പര്‍ക്കം.
41. പുതുക്കുറിച്ചി സ്വദേശി(65), സമ്പര്‍ക്കം.
42.
സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 27 കാരന്‍.
43. 31 വയസുള്ള സത്രീ. ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
44. സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 43 കാരന്‍.
45.
പാറശ്ശാല നെടുവന്‍വിള സ്വദേശി(47), സമ്പര്‍ക്കം.
46. പുതിയതുറ സ്വദേശി(21), സമ്പര്‍ക്കം.
47. അയിര സ്വദേശി(40), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
48. കാരക്കോണം
സ്വദേശി(64), സമ്പര്‍ക്കം.
49. കരളി സ്വദേശി(25), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
50. പുല്ലുവിള സ്വദേശി(48), സമ്പര്‍ക്കം.
51. പുല്ലുവിള കരിംകുളം സ്വദേശി(15),
സമ്പര്‍ക്കം.
52. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശി(70), സമ്പര്‍ക്കം.
53. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശി(17), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
54. കഞ്ഞംപഴിഞ്ഞി സ്വദേശി(77), സമ്പര്‍ക്കം.
55.
കഞ്ഞംപഴിഞ്ഞി സ്വദേശിനി(18), സമ്പര്‍ക്കം.
56. കഞ്ഞംപഴിഞ്ഞി സ്വദേശി(16), സമ്പര്‍ക്കം.
57. കഞ്ഞംപഴിഞ്ഞി സ്വദേശി(78), സമ്പര്‍ക്കം.
58. പ്ലാമൂട്ടുകട
ഇരിച്ചല്ലൂര്‍ സ്വദേശിനി(45), സമ്പര്‍ക്കം.
59. കാക്കവിള സ്വദേശിനി(60), സമ്പര്‍ക്കം.
60. കാരോട് സ്വദേശിനി(70), സമ്പര്‍ക്കം.
61. കാരോട് സ്വദേശിനി(48),
സമ്പര്‍ക്കം.
62. സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 43 കാരന്‍.
63. കാരോട് സ്വദേശി(25), സമ്പര്‍ക്കം.
64. കാരോട് സ്വദേശിനി(02), സമ്പര്‍ക്കം.
65. കാരോട്
സ്വദേശിനി(27), സമ്പര്‍ക്കം.
66. കാരോട് സ്വദേശിനി(58), സമ്പര്‍ക്കം.
67. കാരോട് സ്വദേശി(62), സമ്പര്‍ക്കം.
68. കാരോട് തെക്കേക്കര സ്വദേശിനി(02), സമ്പര്‍ക്കം.
69. കാരോട് തെക്കേക്കര സ്വദേശിനി(26), സമ്പര്‍ക്കം.
70. കാരോട് തെക്കേക്കര സ്വദേശി(32), സമ്പര്‍ക്കം.
71. തമിഴ്‌നാട് സ്വദേശി(28), സമ്പര്‍ക്കം.
72. പാറശ്ശാല
വാണ്യംകോട് സ്വദേശി(30), സമ്പര്‍ക്കം.
73. കാക്കവിള പുതുവല്‍ സ്വദേശിനി(60), സമ്പര്‍ക്കം.
74. സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 39 കാരി.
75.
വട്ടിയൂര്‍ക്കാവ് സ്വദേശിനി(40), സമ്പര്‍ക്കം.
76. ഇരിച്ചല്ലൂര്‍ സ്വദേശി(23), സമ്പര്‍ക്കം.
77. വട്ടിയൂര്‍ക്കാവ് വേട്ടമുക്ക് സ്വദേശി(46), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
78.
പൂന്തുറ സ്വദേശിനി(24), സമ്പര്‍ക്കം.
79. അരയൂര്‍ അമ്പലത്തുവിള സ്വദേശിനി(13), സമ്പര്‍ക്കം.
80. ആര്യനാട് സ്വദേശി(48), സമ്പര്‍ക്കം.
81. കരിംകുളം പുല്ലുവിള
സ്വദേശി(39), സമ്പര്‍ക്കം.
82. വക്കം സ്വദേശി(44), സമ്പര്‍ക്കം.
83. മരിയപുരം സ്വദേശി(51), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
84. അറയൂര്‍ അമ്പലത്തുവിള സ്വദേശി(16),
സമ്പര്‍ക്കം.
85. കരിംകുളം പുല്ലുവിള സ്വദേശിനി(13), സമ്പര്‍ക്കം.
86. പരശുവയ്ക്കല്‍ മേലേക്കോണം സ്വദേശി(26), സമ്പര്‍ക്കം.
87. പാറശ്ശാല സ്വദേശിനി(21),
സമ്പര്‍ക്കം.
88. പ്ലാമൂട്ടുകട ഇരിച്ചല്ലൂര്‍ സ്വദേശിനി(48), സമ്പര്‍ക്കം.
89. കല്ലിയൂര്‍ സ്വദേശിനി(58), സമ്പര്‍ക്കം.
90. കരിംകുളം പുല്ലുവിള സ്വദേശിനി(14),
സമ്പര്‍ക്കം.
91. കോട്ടയ്ക്കല്‍ സ്വദേശി(53), സമ്പര്‍ക്കം.
92. പാല്‍കുളങ്ങര സ്വദേശി(40), സമ്പര്‍ക്കം.
93. ഗൗരീശപട്ടം സ്വദേശി(55), സമ്പര്‍ക്കം.
94. മുട്ടത്തറ
സ്വദേശി(51), സമ്പര്‍ക്കം.
95. ആര്യനാട് സ്വദേശി(30), സമ്പര്‍ക്കം.
96. പൂവാര്‍ ഇരിക്കാലവിള സ്വദേശിനി(37), സമ്പര്‍ക്കം.
97. കരിംകുളം പുല്ലുവിള
സ്വദേശിനി(40), സമ്പര്‍ക്കം.
98. പാറശ്ശാല മരിയത്തോട്ടം സ്വദേശിനി(26), സമ്പര്‍ക്കം.
99. പാറശ്ശാല മരിയത്തോട്ടം സ്വദേശിനി(28), സമ്പര്‍ക്കം.
100. സൗദിയില്‍
നിന്നെത്തിയ മൂങ്ങോട് സ്വദേശി(51).
101. യു.എ.ഇയില്‍ നിന്നെത്തിയ മണമ്പൂര്‍ സ്വദേശി(33).
102. വര്‍ക്കല വടശ്ശേരിക്കോണം സ്വദേശി(3), സമ്പര്‍ക്കം.
103.
പൂങ്കോട് സ്വദേശിനി(54), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
104. യു.എ.ഇയില്‍ നിന്നെത്തിയ വര്‍ക്കല വടശ്ശേരിക്കോണം സ്വദേശി(56).
105. വര്‍ക്കല വടശ്ശേരിക്കോണം
സ്വദേശിനി(28), സമ്പര്‍ക്കം.
106. പൂഴനാട് സ്വദേശി(23), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
107. വെള്ളംകെട്ടുവിള സ്വദേശിനി(14), സമ്പര്‍ക്കം.
108. പാറശ്ശാല സ്വദേശി(5),
സമ്പര്‍ക്കം.
109. പൂങ്കോട് സ്വദേശി(28),ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
110. പാറശ്ശാല സ്വദേശിനി(15), സമ്പര്‍ക്കം.
111. പാറശ്ശാല സ്വദേശിനി(18), സമ്പര്‍ക്കം.
112.
അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശിനി(21), സമ്പര്‍ക്കം.
113. കാട്ടാക്കട സ്വദേശി(30), സമ്പര്‍ക്കം.
114. വെള്ളംകെട്ടുവിള സ്വദേശിനി(41), സമ്പര്‍ക്കം.
115. കൊല്ലകോണം
സ്വദേശി(18), സമ്പര്‍ക്കം.
116. പെരുമ്പഴുതൂര്‍ സ്വദേശിനി(29), സമ്പര്‍ക്കം.
117. ആര്യനാട് ചൂഴ സ്വദേശിനി(46), സമ്പര്‍ക്കം.
118. കരവാരം നെല്ലിക്കുന്ന്
സ്വദേശി(15), സമ്പര്‍ക്കം.
119. പട്ടം സ്വദേശി(40), സമ്പര്‍ക്കം.
120. ബീമാപള്ളി സ്വദേശിനി(64), സമ്പര്‍ക്കം.
121. കൊല്ലക്കോണം സ്വദേശിനി(42), സമ്പര്‍ക്കം.
122.
ഉറിയക്കോട് സ്വദേശിനി(65), സമ്പര്‍ക്കം.
123. കരിംകുളം സ്വദേശി(44), സമ്പര്‍ക്കം.
124. വെള്ളറട സ്വദേശി(37), സമ്പര്‍ക്കം.
125. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശിനി(58),
സമ്പര്‍ക്കം.
126. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശി(33), സമ്പര്‍ക്കം.
127. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശിനി(50), സമ്പര്‍ക്കം.
128. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശി(11), സമ്പര്‍ക്കം.
129. വള്ളക്കടവ്
സ്വദേശി(9), സമ്പര്‍ക്കം.
130. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശിനി(28), സമ്പര്‍ക്കം.
131. ചെറിയതുറ സ്വദേശി(31), സമ്പര്‍ക്കം.
132. പൂവാര്‍ വറവിളത്തോപ്പ് സ്വദേശിനി(21),
സമ്പര്‍ക്കം.
133. ചെറിയതുറ സ്വദേശിനി(21), സമ്പര്‍ക്കം.
134. ചെറിയതുറ സ്വദേശിനി(4), സമ്പര്‍ക്കം.
135. പൂവാര്‍ വറവിളത്തോപ്പ് സ്വദേശിനി(41),
സമ്പര്‍ക്കം.
136. ചെറിയതുറ സ്വദേശിനി(3), സമ്പര്‍ക്കം.
137. ആമച്ചല്‍ കൊല്ലക്കോണം സ്വദേശി(52), സമ്പര്‍ക്കം.
138. പൂവാര്‍ സ്വദേശിനി(26), സമ്പര്‍ക്കം.
139.
കണിയാപുരം വെട്ടുറോഡ് സ്വദേശി(60), സമ്പര്‍ക്കം.
140. ചെറിയതുറ സ്വദേശി(60), സമ്പര്‍ക്കം.
141. കൊടങ്ങവിള സ്വദേശി(54), സമ്പര്‍ക്കം.
142. പേട്ട ആനയറ
സ്വദേശി(72), സമ്പര്‍ക്കം.
143. പാറശ്ശാല നെടുങ്കോട് സ്വദേശി(45), സമ്പര്‍ക്കം.
144. ബീമാപള്ളി സ്വദേശിനി(50), സമ്പര്‍ക്കം.
145. കൊടങ്ങവിള സ്വദേശി(22),
സമ്പര്‍ക്കം.
146. പൂവാര്‍ ഇരിക്കാലവിള സ്വദേശി(75), സമ്പര്‍ക്കം.
147. ബീമാപള്ളി സ്വദേശി(55), സമ്പര്‍ക്കം.
148. പൂവാര്‍ ഇരിക്കാലവിള സ്വദേശിനി(65),
സമ്പര്‍ക്കം.
149. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശി(12), സമ്പര്‍ക്കം.
150. പൂവാര്‍ വറവിളത്തോപ്പ് സ്വദേശി(26), സമ്പര്‍ക്കം.
151. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശി(11), സമ്പര്‍ക്കം.
152.
പൂവാര്‍ സ്വദേശി(7), സമ്പര്‍ക്കം.
153. പൂവാര്‍ വറവിളത്തോപ്പ് സ്വദേശിനി(30), സമ്പര്‍ക്കം.
154. പൂവാര്‍ സ്വദേശിനി(23), സമ്പര്‍ക്കം.
155. അഞ്ചുതെങ്ങ്
സ്വദേശിനി(65), സമ്പര്‍ക്കം.
156. പൂവാര്‍ സ്വദേശിനി(22), സമ്പര്‍ക്കം.
157. തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ നിന്നെത്തിയ നെടുങ്കോട് സ്വദേശി(80).
158. പൂവാര്‍ സ്വദേശിനി(46),
സമ്പര്‍ക്കം.
159. കോട്ടുകല്‍ സ്വദേശി(80), സമ്പര്‍ക്കം.
160. കടയ്ക്കാവൂര്‍ അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശിനി(46), സമ്പര്‍ക്കം.
161. കടയ്ക്കാവൂര്‍ അഞ്ചുതെങ്ങ്
സ്വദേശിനി(20), സമ്പര്‍ക്കം.
162. കാഞ്ഞിരംകുളം സ്വദേശിനി(20), സമ്പര്‍ക്കം.
163. അമ്പൂരി പ്ലാങ്കാല സ്വദേശി(56), സമ്പര്‍ക്കം.
164. ഐരണിപുരം
സ്വദേശിനി(46), സമ്പര്‍ക്കം.
165. പൂവാര്‍ ഇരിക്കാട്ടുവിള സ്വദേശി(32), സമ്പര്‍ക്കം.
166. പൂവാര്‍ വരവിളത്തോപ്പ് സ്വദേശിനി(62), സമ്പര്‍ക്കം.
167. പൊഴിയൂര്‍
സ്വദേശിനി(31), സമ്പര്‍ക്കം.
168. ചായ്‌ക്കോട്ടുകോണം സ്വദേശി(7), സമ്പര്‍ക്കം.
169. ചായ്‌ക്കോട്ടുകോണം സ്വദേശിനി(29), സമ്പര്‍ക്കം.
170. മണക്കാട് ശ്രീവരാഹം
സ്വദേശി(16), സമ്പര്‍ക്കം.
171. പ്ലാമൂട്ടുകട സ്വദേശി(49), സമ്പര്‍ക്കം.
172. അമരവിള സ്വദേശി(21), സമ്പര്‍ക്കം.
173. പൂവാര്‍ ഇരിക്കാലവിള സ്വദേശി(43),
സമ്പര്‍ക്കം.
174. കാരക്കോണം വിത്തറ സ്വദേശിനി(6), സമ്പര്‍ക്കം.
175. പൂവാര്‍ ഇരിക്കാലവിള സ്വദേശിനി(52), സമ്പര്‍ക്കം.
176. ബീമാപള്ളി സ്വദേശിനി(42),
സമ്പര്‍ക്കം.
177. മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് സ്വദേശി(48), സമ്പര്‍ക്കം.
178. പുല്ലുവിള പുരയിടം സ്വദേശി(61), സമ്പര്‍ക്കം.
179. കാരക്കോണം വിത്തറ സ്വദേശിനി(63),
സമ്പര്‍ക്കം.
180. കൊല്ലോട് കിള്ളി സ്വദേശി(68), സമ്പര്‍ക്കം.
181. പുതിയതുറ മല്ലന്‍വിള സ്വദേശിനി(60), സമ്പര്‍ക്കം.
182. പന്ത സ്വദേശി(17), സമ്പര്‍ക്കം.
183.
അരയൂര്‍ സ്വദേശി(30), സമ്പര്‍ക്കം.
184. പൂവാര്‍ വരവിളത്തോപ്പ് സ്വദേശി(3), സമ്പര്‍ക്കം.
185. കിള്ളി സ്വദേശിനി(62), സമ്പര്‍ക്കം.
186. പാച്ചല്ലൂര്‍
സ്വദേശിനി(77), സമ്പര്‍ക്കം.
187. കിള്ളി കൊല്ലോട് സ്വദേശി(2), സമ്പര്‍ക്കം.
188. പൂവാര്‍ വരവിളത്തോപ്പ് സ്വദേശിനി(28), സമ്പര്‍ക്കം.
189. വെള്ളറട
സ്വദേശി(70), സമ്പര്‍ക്കം.
190. കൊല്ലോട് കിള്ളി സ്വദേശി(36), സമ്പര്‍ക്കം.
191. കാരക്കോണം വിത്തറ സ്വദേശിനി(73), സമ്പര്‍ക്കം.
192. നെയ്യാറ്റിന്‍കര വഴുതൂര്‍
സ്വദേശി(2), സമ്പര്‍ക്കം.
193. അഞ്ചുതെങ്ങ് കുന്നുംപുറം സ്വദേശി(76), സമ്പര്‍ക്കം.
194. കാരക്കോണം കുന്നത്തുകാല്‍ സ്വദേശി(29), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
195.
പൂവാര്‍ സ്വദേശി(44), സമ്പര്‍ക്കം.
196. പട്ടം സ്വദേശിനി(28), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
197. പൂവാര്‍ സ്വദേശിനി(17), സമ്പര്‍ക്കം.
198. അഞ്ചുതെങ്ങ് പുരിയിടം
സ്വദേശി(18), സമ്പര്‍ക്കം.
199. പുല്ലുവിള സ്വദേശി(52), സമ്പര്‍ക്കം.
200. അമരവിള സ്വദേശിനി(5), സമ്പര്‍ക്കം.
201. കായിക്കര സ്വദേശിനി(21), സമ്പര്‍ക്കം.
202.
അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശി(29), സമ്പര്‍ക്കം.
203. മുട്ടത്തറ സ്വദേശി(6), സമ്പര്‍ക്കം.
204. മുട്ടത്തറ സ്വദേശിനി(30), സമ്പര്‍ക്കം.
205. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശി(18),
സമ്പര്‍ക്കം.
206. പുതിയതുറ സ്വദേശിനി(64), സമ്പര്‍ക്കം.
207. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശി(30), സമ്പര്‍ക്കം.
208. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശിനി(50), സമ്പര്‍ക്കം.
209.
പുതിയതുറ സ്വദേശിനി(50), സമ്പര്‍ക്കം.
210. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശിനി(69), സമ്പര്‍ക്കം.
211. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശി(42), സമ്പര്‍ക്കം.
212. പൊങ്കില്‍ സ്വദേശി(70),
സമ്പര്‍ക്കം.
213. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശിനി(48), സമ്പര്‍ക്കം.
214. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശി(27), സമ്പര്‍ക്കം.
215. പുതിയതുറ സ്വദേശി(67), സമ്പര്‍ക്കം.
216.
കൊല്ലക്കോണം സ്വദേശിനി(40), സമ്പര്‍ക്കം.
217. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശിനി(58), സമ്പര്‍ക്കം.
218. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശി(04), സമ്പര്‍ക്കം.
219. അഞ്ചുതെങ്ങ്
സ്വദേശി(62), സമ്പര്‍ക്കം.
220. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശി(63), സമ്പര്‍ക്കം.
221. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശിനി(61), സമ്പര്‍ക്കം.
222. ആല്‍ത്തറവിളാകം സ്വദേശിനി(28),
സമ്പര്‍ക്കം.
223. മണക്കാട് സ്വദേശി(35), സമ്പര്‍ക്കം.
224. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശി(55), സമ്പര്‍ക്കം.
225. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശി(15), സമ്പര്‍ക്കം.
226. അഞ്ചുതെങ്ങ്
കുന്നുംപുറം സ്വദേശി(34), സമ്പര്‍ക്കം.
227. അഞ്ചുതെങ്ങ് മമ്പള്ളി സ്വദേശിനി(36), സമ്പര്‍ക്കം.
228. പൂന്തുറ സ്വദേശി(46), സമ്പര്‍ക്കം.
229. അഞ്ചുതെങ്ങ്
സ്വദേശിനി(46), സമ്പര്‍ക്കം.
230. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശിനി(36), സമ്പര്‍ക്കം.
231. പൂന്തുറ സ്വദേശി(63), സമ്പര്‍ക്കം.
232. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശിനി(35),
സമ്പര്‍ക്കം.
233. അമരവിള ഉദിയന്‍കുളങ്ങര സ്വദേശി(62), സമ്പര്‍ക്കം.
234. ഉദിയന്‍കുളങ്ങര സ്വദേശിനി(59), സമ്പര്‍ക്കം.
235. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശി(21),
സമ്പര്‍ക്കം.
236. പൂന്തുറ പുതുക്കാട് സ്വദേശി(42), സമ്പര്‍ക്കം.
237. ഉദിയന്‍കുളങ്ങര സ്വദേശി(54), സമ്പര്‍ക്കം.
238. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശിനി(39), സമ്പര്‍ക്കം.
239. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശിനി(72), സമ്പര്‍ക്കം.
240. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശി(30), സമ്പര്‍ക്കം.
241. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശി(07), സമ്പര്‍ക്കം.
242. ഉദിയന്‍കുളങ്ങര
സ്വദേശി(26), സമ്പര്‍ക്കം.
243. സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 5 വയസുകാരന്‍.
244. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശി(80), സമ്പര്‍ക്കം.
245. അഞ്ചുതെങ്ങ്
സ്വദേശിനി(46), സമ്പര്‍ക്കം.
246. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശി(17), സമ്പര്‍ക്കം.
247. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശിനി(67), സമ്പര്‍ക്കം.
248. മണക്കാട് സ്വദേശിനി(23),
സമ്പര്‍ക്കം.
249. മണക്കാട് സ്വദേശി(45), സമ്പര്‍ക്കം.
250. കരിമഠം കോളനി സ്വദേശി(21), സമ്പര്‍ക്കം.
251. പുതിയതുറ സ്വദേശിനി(25), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
252.
വെടിവച്ചാന്‍കോവില്‍ സ്വദേശി(42), സമ്പര്‍ക്കം.
253. മണക്കാട് സ്വദേശിനി(45), സമ്പര്‍ക്കം.
254. കഴക്കൂട്ടം സ്വദേശി(48), സമ്പര്‍ക്കം.
255. പുത്തന്‍തോട്
സ്വദേശി(46), സമ്പര്‍ക്കം.
256. ഉദിയന്‍കുളങ്ങര സ്വദേശിനി(27), സമ്പര്‍ക്കം.
257. വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശി(65), സമ്പര്‍ക്കം.
258. ഉദിയന്‍കുളങ്ങര സ്വദേശി(40),
സമ്പര്‍ക്കം.
259. കരമന സ്വദേശി(53), സമ്പര്‍ക്കം.
260. നെടുമങ്ങാട് സ്വദേശിനി(50), സമ്പര്‍ക്കം.
261. കഴക്കൂട്ടം സ്വദേശി(21), സമ്പര്‍ക്കം.
262. കഴക്കൂട്ടം
സ്വദേശി(44), സമ്പര്‍ക്കം.
263. തേക്കുംമൂട് സ്വദേശി(13), സമ്പര്‍ക്കം.
264. സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 60 കാരന്‍.
265. നാലാഞ്ചിറ സ്വദേശിനി(89),
സമ്പര്‍ക്കം.
266. തിരുമല കുന്നപ്പുഴ സ്വദേശിനി(23), സമ്പര്‍ക്കം.
267. വെള്ളറട സ്വദേശി(32), സമ്പര്‍ക്കം.
268. ചെമ്പൂര്‍ സ്വദേശി(15), സമ്പര്‍ക്കം.
269. ചെമ്പര്‍
സ്വദേശിനി(39), സമ്പര്‍ക്കം.
270. തിരുവല്ലം സ്വദേശിനി(37), സമ്പര്‍ക്കം.
271. കരുമം തെക്കുംതല സ്വദേശി(47), സമ്പര്‍ക്കം.
272. കൊടിയവിള സ്വദേശി(36),
ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
273. സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 22 കാരന്‍.
274. വക്കം സ്വദേശി(44), സമ്പര്‍ക്കം.