തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 200 പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 200 പേർക്കാണ് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീക
രിച്ചത്.
ഇവരുടെ വിവരം ചുവടെ.

1. വർക്കല സ്വദേശി(28), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
2. വർക്കല രാമന്തളി സ്വദേശിനി(28), സമ്പർക്കം.
3. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശിനി(41), സമ്പർക്കം.
4. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശിനി(17), സമ്പർക്കം.
5. അവണാകുഴി സ്വദേശി(50), സമ്പർക്കം.
6. അടിമലത്തുറ സ്വദേശിനി(45), സമ്പർക്കം.
7. മരിയനാട് പുരയിടം സ്വദേശി(33), സമ്പർക്കം.
8. പൂവാർ സ്വദേശസി(10), സമ്പർക്കം.
9. നാഗാലാന്റിൽ നിന്നെത്തിയ പാറശ്ശാല സ്വദേശി(37).
10. ഒറ്റൂർ സ്വദേശിനി(54), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
11. ഒറ്റൂർ സ്വദേശിനി(49), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
12. അരയൂർ സ്വദേശി(28), സമ്പർക്കം.
13. യു.എ.ഇയിൽ നിന്നെത്തിയ ഇടവ സ്വദേശി(30).
14. അയിരൂർ സ്വദേശി(21), സമ്പർക്കം.
15. ബാലരാമപുരം സ്വദേശി(27), സമ്പർക്കം.
16. മണലൂർ സ്വദേശി(19), സമ്പർക്കം.
17. പൂവാർ സ്വദേശിനി(32), സമ്പർക്കം.
18. യു.എ.ഇയിൽ നിന്നെത്തിയ ചെമ്മരുതി സ്വദേശി(49).
19. യു.എ.ഇയിൽ നിന്നെത്തിയ ഇടവ സ്വദേശി(29).
ജില്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ഒാഫീസ്, തിരുവനന്തപുരം
20. തൊഴുക്കൽ സ്വദേശി(21), സമ്പർക്കം.
21. ദേവിയോട് ആയവിള സ്വദേശി(59), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
22. തേക്കംമൂട് സ്വദേശി(47), സമ്പർക്കം.
23. കരവാരം സ്വദേശി(13), സമ്പർക്കം.
24. അഞ്ചെതങ്ങ് സ്വദേശിനി(38), സമ്പർക്കം.
25. മുട്ടത്തറ സ്വദേശിനി(55), സമ്പർക്കം.
26. കളമച്ചൽ സ്വദേശിനി(26), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
27. മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്വദേശി(50), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
28. മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്വദേശി(50), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.(27,
28 വെവ്വേറെ വ്യക്തികൾ)
29. കുന്നത്തുകാൽ സ്വദേശിനി(5), സമ്പർക്കം.
30. മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്വദേശി(24), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
31. വെള്ളനാട് സ്വദേശി(12), സമ്പർക്കം.
32. വെള്ളനാട് സ്വദേശിനി(40), സമ്പർക്കം.
33. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 27 കാരൻ.
34. വീട്ടുനിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്ന 52 ാകരൻ.
35. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 43 കാരൻ.
36. യു.എ.ഇയിൽ നിന്നെത്തിയ തിരുവനന്തപുരം സ്വദേ
ശി(29).
37. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 38 കാരി.
38. മണക്കാട് സ്വദേശി(44), സമ്പർക്കം.
39. അരുവിക്കര കൂവളശ്ശേരി സ്വദേശിനി(60), ഉറവിടം വ്യ
ക്തമല്ല.
40. മണക്കാട് സ്വദേശിനി(75), സമ്പർക്കം.
41. കോട്ടുകൽ സ്വദേശിനി(30), സമ്പർക്കം.
42. ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം സ്വദേശി(31), സമ്പർക്കം.
43. പാറശ്ശാല സ്വദേശിനി(23), സമ്പർക്കം.
44. അരയൂർ സ്വദേശി(26), സമ്പർക്കം.
45. ബാലരാമപുരം സ്വദേശി(23), സമ്പർക്കം.
46. അതിയന്നൂർ സ്വദേശിനി(26), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
47. നെയ്യാറ്റിൻകര സ്വദേശി(55), സമ്പർക്കം.
ജില്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ഒാഫീസ്, തിരുവനന്തപുരം
48. നെടുങ്ക സ്വദേശി(48), സമ്പർക്കം.
49. കാട്ടാക്കട സ്വദേശി(35), സമ്പർക്കം.
50. മാരായമുട്ടം സ്വദേശി(28), സമ്പർക്കം.
51. നേമം കരുമം സ്വദേശി(21), സമ്പർക്കം.
52. അയിരൂർ ഇളകമൺ സ്വദേശി(53), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
53. പൂന്തുറ സ്വദേശിനി(59), സമ്പർക്കം.
54. ധനുവച്ചപുരം കൊല്ലയിൽ സ്വദേശി(18), സമ്പർക്കം.
55. ധനുവച്ചപുരം കൊല്ലയിൽ സ്വദേശിനി(41), സമ്പർക്കം.
56. പട്ടം സ്വദേശിനി(32), സമ്പർക്കം.
57. പട്ടം സ്വദേശി(7), സമ്പർക്കം.
58. ആനയറ വെൺപാലവട്ടം സ്വദേശി(22), സമ്പർക്കം.
59. ആനയറ വെൺപാലവട്ടം സ്വദേശി(32), സമ്പർക്കം.
60. ആനയറ വെൺപാലവട്ടം സ്വദേശി(23), സമ്പർക്കം.
61. മെഡിക്കൽകോളേജ് സ്വദേശിനി(33), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
62. ആനയറ വെൺപാലവട്ടം സ്വദേശി(22), സമ്പർക്കം.
63. ക ല സ്വദേശിനി(30), സമ്പർക്കം.
64. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശിനി(46), സമ്പർക്കം.
65.വട്ടിയൂർക്കാവ് സ്വദേശി(33), സമ്പർക്കം.
66. പൊഴിയൂർ സ്വദേശി(72), സമ്പർക്കം.
67. പയറ്റുവിള സ്വദേശി(50), സമ്പർക്കം.
68. യു.എ.ഇയിൽ നിന്നെത്തിയ കാര്യവട്ടം സ്വദേശി(34).
69. ചെമ്പഴന്തി സ്വദേശി(34), സമ്പർക്കം.
70. ആനയറ വെൺപാലവട്ടം സ്വദേശി(23), സമ്പർക്കം.
71. ബീമാപള്ളി സ്വദേശി(25), സമ്പർക്കം.
72. പാറശ്ശാല സ്വദേശി(23), സമ്പർക്കം.
73. നെടുമങ്ങാട് കുറക്കോട് സ്വദേശി(46), സമ്പർക്കം.
74. ഉച്ചക്കട സ്വദേശി(68), സമ്പർക്കം.
75. പാറശ്ശാല സ്വദേശിനി(36), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
76. പുളിമൂട് സ്വദേശി(22), സമ്പർക്കം.
77. പൂവാർ ഇരിക്കാലവിള സ്വദേശി(43), സമ്പർക്കം.
78. പൂവാർ ഇരിക്കാലവിള സ്വദേശിനി(40), സമ്പർക്കം.
ജില്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ഒാഫീസ്, തിരുവനന്തപുരം
79. കുറ്റിച്ചൽ സ്വദേശി(44), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
80. പൂവാർ സ്വദേശി(12), സമ്പർക്കം.
81. പാറശ്ശാല സ്വദേശി(33), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
82. പാറശ്ശാല തളച്ചാൻവിള സ്വദേശി(33), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
83. ചെറുവാരക്കോണം സ്വദേശി(41), സമ്പർക്കം.
84. പൂവാർ സ്വദേശിനി(19), സമ്പർക്കം.
85. ശ്രീകാര്യം സ്വദേശിനി(46), സമ്പർക്കം.
86. പരശുവയ്ക്കൽ സ്വദേശിനി(57), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
87. നെയ്യാറ്റിൻകര സ്വദേശിനി(33), സമ്പർക്കം.
88. യു.എ.ഇയിൽ നിന്നെത്തിയ വർക്കല തൊക്കാട് സ്വദേ
ശി(30).
89. മണക്കാട് സ്വദേശിനി(42), സമ്പർക്കം.
90. അഞ്ചെതെങ്ങ് സ്വദേശിനി(74), സമ്പർക്കം.
91. ഒറ്റൂർ സ്വദേശിനി(35), സമ്പർക്കം.
92. അമരവിള സ്വദേശിനി(60), സമ്പർക്കം.
93. ഇടവ സ്വദേശി(25), സമ്പർക്കം.
94. ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നിന്നെത്തിയ വലിയകുന്ന് സ്വദേ
ശി(56).
95. വെൺകടമ്പ് സ്വദേശി(48), സമ്പർക്കം.
96. അമരവിള സ്വദേശി(40), സമ്പർക്കം.
97. വലിയതുറ സ്വദേശിനി(45), സമ്പർക്കം.
98. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശി(23), സമ്പർക്കം.
99. പുരയിടം പുതുമണൽ സ്വദേശി(36), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
100. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശി(43), സമ്പർക്കം.
101. നന്തൻകോട് സ്വദേശി(43), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
102. വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശിനി(62), സമ്പർക്കം.
103. ഉറവിടം വ്യക്തമല്ലാത്ത 20 വയസുകാരി.
104. മലയിൻകീഴ് സ്വദേശി(44), സമ്പർക്കം.
105. കഠിനംകുളം സ്വദേശിനി(60), സമ്പർക്കം.
106. ഉറവിടം വ്യക്തമല്ലാത്ത 34 കാരി.
107. വട്ടവിള സ്വദേശിനി(23), സമ്പർക്കം.
ജില്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ഒാഫീസ്, തിരുവനന്തപുരം
108. കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശി(36), സമ്പർക്കം.
109. മലയിൻകീഴ് സ്വദേശിനി(17), സമ്പർക്കം.
110. കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശിനി(55), സമ്പർക്കം.
111. കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശിനി(44), സമ്പർക്കം.
112. വട്ടവിള സ്വദേശിനി(45), സമ്പർക്കം.
113. മുക്കോല സ്വദേശി(48), സമ്പർക്കം.
114. കുറ്റിച്ചൽ സ്വദേശി(24), സമ്പർക്കം.
115. കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശിനി(23), സമ്പർക്കം.
116. കരമന കാലടി സ്വദേശി(78), സമ്പർക്കം.
117. കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശി(55), സമ്പർക്കം.
118. ആര്യനാട് സ്വദേശി(48), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
119. കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശി(23), സമ്പർക്കം.
120. കരമന കാലടി സ്വദേശിനി(29), സമ്പർക്കം.
121. കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശി(20), സമ്പർക്കം.
122. കരമന കാലടി സ്വദേശിനി(6), സമ്പർക്കം.
123. കരമന കാലടി സ്വദേശി(9), സമ്പർക്കം.
124. കൊടങ്ങാവിള സ്വദേശിനി(30), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
125. നെടുമങ്ങാട് സ്വദേശിനി(45), സമ്പർക്കം.
126. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശിനി(86), സമ്പർക്കം.
127. നെടുമങ്ങാട് സ്വദേശിനി(14), സമ്പർക്കം.
128. കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശിനി(6), സമ്പർക്കം.
129. ഡീസന്റുമുക്ക് സ്വദേശിനി(32), സമ്പർക്കം.
130. വിഴിഞ്ഞം മുക്കോല സ്വദേശിനി(75), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
131. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശിനി(90), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
132. പൂന്തുറ സ്വദേശിനി(75), സമ്പർക്കം.
133. മണക്കാട് സ്വദേശിനി(29). വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
134. പുതുവയ്ക്കൽ സ്വദേശിനി(54), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
135. പൂവാർ സ്വദേശിനി(53), സമ്പർക്കം.
136. കാരക്കോണം നിലമാമൂട് സ്വദേശിനി(45), സമ്പർക്കം.
137. പരശുവയ്ക്കൽ സ്വദേശി(44), സമ്പർക്കം.
138. പൂവാർ സ്വദേശി(26), സമ്പർക്കം.
ജില്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ഒാഫീസ്, തിരുവനന്തപുരം
139. കുന്നത്തുകാൽ സ്വദേശി(28), സമ്പർക്കം.
140. കുന്നത്തുകാൽ സ്വദേശി(50), സമ്പർക്കം.
141. താന്നിമൂട് സ്വദേശിനി(60), സമ്പർക്കം.
142. കായിക്കര ഇടക്കുടി സ്വദേശിനി(58), സമ്പർക്കം.
143. കായിക്കര ഇടക്കുടി സ്വദേശിനി(60), സമ്പർക്കം.
144. പള്ളിക്കൽ സ്വദേശിനി(7), സമ്പർക്കം.
145. കായിക്കര സ്വദേശിനി(70), സമ്പർക്കം.
146. പൂവാർ സ്വദേശിനി(85), സമ്പർക്കം.
147. കായിക്കര സ്വദേശി(52), സമ്പർക്കം.
148. കരിപ്പൂർ പനങ്ങോട്ടേല സ്വദേശി(32, സമ്പർക്കം.
149. യു.എ.ഇയിൽ നിന്നെത്തിയ പനച്ചുമൂട് സ്വദേശി(41).
150. പോത്തൻകോട് സ്വദേശി(43), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
151. മാരായമുട്ടം സ്വദേശി(33), സമ്പർക്കം.
152. അമരവിള സ്വദേശി(35), സമ്പർക്കം.
153. പരശുവയ്ക്കൽ സ്വദേശി(19), സമ്പർക്കം.
154. പോത്തൻകോട് സ്വദേശിനി(28), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
155. മണക്കാട് സ്വദേശി(63), സമ്പർക്കം.
156. കുമാരപുരം സ്വദേശി(32), സമ്പർക്കം.
157.മണക്കാട് സ്വദേശിനി(62), സമ്പർക്കം.
158. പാറശ്ശാല സ്വദേശി(58), സമ്പർക്കം.
159. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 57 കാരി.
160. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 35 കാരൻ.
161. പാറശ്ശാല സ്വദേശി(11), സമ്പർക്കം.
162. പാറശ്ശാല സ്വദേശിനി(40), സമ്പർക്കം.
163. കുന്നത്തുകാൽ സ്വദേശിനി(38), സമ്പർക്കം.
164. ആര്യംകോട് സ്വദേശിനി(46), സമ്പർക്കം.
165. പയറ്റുവിള സ്വദേശി(58), സമ്പർക്കം.
166. നേമം പ്രാവച്ചമ്പലം സ്വദേശിനി(35), സമ്പർക്കം.
167. മണനാക്ക് സ്വദേശിനി(18), സമ്പർക്കം.
168. മണനാക്ക് സ്വദേശിനി(20), സമ്പർക്കം.
169. കല്ലമ്പലം സ്വദേശി(48), സമ്പർക്കം.
ജില്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ഒാഫീസ്, തിരുവനന്തപുരം
170. മണനാക്ക് സ്വദേശിനി(43), സമ്പർക്കം.
171. പാറശ്ശാല സ്വദേശി(17), സമ്പർക്കം.
172. റസൽപുരം സ്വദേശി(50), സമ്പർക്കം.
173.നേമം സ്വദേശിനി(11), സമ്പർക്കം.
174. പട്ടം സ്വദേശി(34), സമ്പർക്കം.
175. നെയ്യാറ്റിൻകര സ്വദേശി(47), സമ്പർക്കം.
176. പാറശ്ശാല തളച്ചാംവിള സ്വദേശിനി(49), സമ്പർക്കം.
177. പാറശ്ശാല സ്വദേശി(10), സമ്പർക്കം.
178. വെൺപകൽ സ്വദേശിനി(10), സമ്പർക്കം.
179. പാറശ്ശാല സ്വദേശി(6), സമ്പർക്കം.
180. പാറശ്ശാല മുരിയത്തോട്ടം സ്വദേശിനി(2), സമ്പർക്കം.
181.പാറശ്ശാല മുരിയത്തോട്ടം സ്വദേശിനി(52), സമ്പർക്കം.
182. പാറശ്ശാല സ്വദേശി(23), സമ്പർക്കം.
183. വെൺപകൽ സ്വദേശിനി(6), സമ്പർക്കം.
184. നെയ്യാറ്റിൻകര സ്വദേശി(63), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
185. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച പുരുഷൻ.
186. പാറശ്ശാല സ്വദേശി(70), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
187. നെയ്യാറ്റിൻകര സ്വദേശി(58), സമ്പർക്കം.
188. അയിര സ്വദേശിനി(50), സമ്പർക്കം.
189. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 48 കാരൻ.
190. കാഞ്ഞിരംപാറ സ്വദേശി(40), സമ്പർക്കം.
191. പി.റ്റി.പി നഗർ സ്വദേശി(49), സമ്പർക്കം.
192. പുനലൂർ സ്വദേശി(25), സമ്പർക്കം.
193. പാറശ്ശാല സ്വദേശി(58), സമ്പർക്കം.
194. കണിയാപുരം സ്വദേശിനി(23), സമ്പർക്കം.
195. അൂർക്കോണം സ്വ(34), സമ്പർക്കം.
196. ശാന്തിപുരം സ്വദേശി(44), സമ്പർക്കം.
197. ചെമ്പൻകോട് സ്വദേശിനി(50), സമ്പർക്കം.
198. ആനയറ സ്വദേശി(23), സമ്പർക്കം.
199. പോത്തൻകോട് സ്വദേശി(61), സമ്പർക്കം.
200. മാറനല്ലൂർ സ്വദേശിനി(50), മരണപ്പെട്ടു.